Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố trên địa bàn

Chiều ngày 22/2, UBND huyện tổ chức họp nghe đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố trên địa bàn. Dự họp các các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2018-2021, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Trần Việt Dũng- Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Căn cứ vào các quy định và văn bản chỉ đạo của cấp trên, huyện đã xây dựng Đề án cụ thể như sau: Đối với đơn vị hành chính cấp xã: Đề nghị giữ nguyên, chưa xem xét việc sáp nhập đối với các đơn vị chưa đạt 50% tiêu chí theo quy định do huyện mới tái lập, địa hình phức tạp. Thực hiện sáp nhập 04 thôn ở xã Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng An. Sau khi rà soát, sắp xếp lại đơn vị thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện còn 73 thôn, bản, khu phố, giảm 03 thôn, bản, khu phố. Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện là nội dung quan trọng góp phần tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Bộ Chính trị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện lưu ý Cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cấp xã cần thông tin, tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố. Có phương án bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ người hoạt động không chuyên ở thôn, bản, khu phố; cơ sở vật chất đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình sau khi sáp nhập.

                                      CTV.Minh Hải