Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ

Ngày 13/9, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2022.  Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể, thành viên UBND; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong 9 tháng, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế – xã hội của huyện duy trì ổn đinh và có tăng trưởng. Giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 4.785 tỷ đồng, bằng 69,2% KH, tăng 24,6% CK. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.924 tỷ đồng, bằng 69,2% KH, tăng 20,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 1.404 tỷ đồng bằng 67,5% KH  tăng 32,3% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.457 tỷ đồng, bằng 71,1% KH, tăng 22,8% so với CK. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 09/9/2022 đạt 693.885 triệu đồng, đạt 116% dự toán tỉnh giao, 107% dự toán huyện giao; trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 100.072 triệu đồng, đạt 53% dự toán tỉnh giao, 41% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực. Huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo, tài liệu minh chứng để tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao năm 2022 theo lộ trình kế hoạch. Đến nay, huyện đã đạt 7/9 tiêu chí; 33/38 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Xã Tân Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Đầm Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Trong 9 tháng đã thành lập mới 15/16 doanh nghiệp bằng 93,8% KH và 2 HTX bằng 100%KH tỉnh giao, bằng 40% KH phấn đấu của huyện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Công tác quy hoạch, XDCB, GPMB, TTĐT và tài nguyên môi trường được đẩy mạnh. Công tác xây dựng chính quyền, CCHC; tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ quý IV; báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 20/10/2017 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên (đất đai, khoáng sản) trên địa bàn huyện; dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng LĐTB&XH, Phòng Y tế và Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban QLDA đầu tư & xây dựng huyện.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung  rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện; khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2023. Trong đó, quan tâm xây dựng kịch bản thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2023. Tăng cường các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu, chi ngân sách năm 2022; tiếp tục triển khai đấu giá quyền sử dụng đất; rà soát kế hoạch thu chi ngân sách, tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công; quan tâm công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm; nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện đồ án công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân, thanh quyết toán; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng các công trình. Quan tâm rà soát các dự án, nhất là các dự án đã có chủ trương đầu tư; chuẩn bị phương án công bố quy hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch vùng huyện, chuyển đổi số, cho thuê bãi triều; rà soát quỹ đất cho thuê; quan tâm phát triển du lịch nông thôn; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)