Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 18/4, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng của huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Phương án quản lý đối với đất sau tràn xả lũ của đập Đầm Hà Động và các nội dung theo Thông báo kết luận số 863 – TB/HU ngày 3/3/2023 của Thường trực Huyện ủy; Phương án bố trí nguồn và lộ trình chi trả lại chế độ phụ cấp khu vực cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại xã Quảng Lâm, xã Quảng An theo thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT – BNV- BLĐTBXH – BTC – UBDT Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; Thông qua kế hoạch thành lập các bộ phận chuyên môn tham gia xây dựng Đề án, đề cương Đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2023 – 2028, định hướng đến năm 2030.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với xã Quảng Tân thống kê rà soát cụ thể thực trạng, diện tích đất sau tràn xả lũ của đập Đầm Hà Động, tính toán đưa vào quản lý khai thác hiệu quả, xây dựng Phương án quản lý, lộ trình thực hiện; hoàn thiện phương án, chậm nhất là 30/6, bàn giao cho 1 đơn vị là Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện để thí đểm trồng một số loại cây, mô hình mới để nhân rộng trên địa bàn huyện. Về Phương án bố trí nguồn và lộ trình chi trả lại chế độ phụ cấp khu vực cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại xã Quảng Lâm, xã Quảng An, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, công chức theo đúng quy định của Nhà nước, không được chi sai chế độ nhằm trục lợi, HĐND huyện giám sát thực hiện nội dung này, việc chi trả chế độ thực hiện trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2023. Đối với kế hoạch thành lập các bộ phận chuyên môn tham gia xây dựng Đề án, đề cương Đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, về kết cấu của Đề án cần bám sát kết cấu Đề án của tỉnh, rà soát, sắp xếp, tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tiếp tục hoàn thiện theo chủ trương, quy định mới.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)