Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung

Chiều ngày 27/9/2023, Thường trực Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến đối với kết quả thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đầm Hà. Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến thời điểm ngày 26/9/2023, đã cơ bản hoàn thiện được một số nội dung: Đã thực hiện điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu, số liệu, rà soát công trình dự án. Đối chiếu với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt loại bỏ những công trình không còn phù hợp ra khỏi danh mục công trình dự án trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt và chuyển tiếp những công trình phù hợp, đồng thời bổ sung những công trình dự án có nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030 nhưng chưa có trong danh mục đã được phê duyệt. Đã tổng hợp lập biến động số liệu hiện trạng năm 2023 và đánh giá được chỉ tiêu thực hiện trong quy hoạch kỳ trước đã được phê duyệt theo quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh. Đã cơ bản tổng hợp lên được biểu danh mục công trình dự án theo nhu cầu đăng ký của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn và theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, đề án trồng cây ăn quả đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đã cập nhật cơ bản đồng bộ các vị trí quy hoạch lên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung thị trấn mở rộng đã phê duyệt và quy hoạch chung của các xã đang lập.

 

Đơn vị tư vấn báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện

Phòng TN&MT báo cáo kết quả thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện

Sau khi nghe báo cáo kết quả việc lập điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030 của huyện do cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn trình bày và ý kiến tham gia của các đại biểu. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị tư vấn, cơ quan chuyên môn của huyện trong quá trình thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đầm Hà cần bám sát quy định về lập quy hoạch sử dụng đất và chỉ đạo của UBND tỉnh; bám sát vào các quy hoạch của tỉnh, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà, các định hướng phát triển của huyện để làm căn cứ xây dựng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện đảm bảo phù hợp. Cần phải tiếp cận một số định hướng chuyên biệt về các loại đất quốc phòng an ninh, đất văn hóa thể thao, đất y tế…; việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn phải nghiên cứu, tính toán để có tầm nhìn cho quy hoạch vùng huyện. Đơn vị tư vấn cần lưu ý đến các nội dung về kỹ thuật trong việc lập quy hoạch, tính toán kỹ việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất. Giải quyết tốt các mâu thuẫn trong các quy định và các văn bản. Các dự án đã được nêu tên trong quy hoạch tỉnh và trong KH đầu tư công của huyện phải được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Quy hoạch phải là rõ cơ cấu sử dụng đất của các xã; sản phẩm quy hoạch sử dụng đất phải phân bổ tương đối đến từng năm đối với một số nội dung để báo cáo BTV, BCH Đảng bộ huyện; có thuyết minh tăng giảm đối với các nội dung. UBND huyện tập trung đảm bảo lộ trình, tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện theo quy định của pháp luật. Đơn vị tư vấn cần đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận các nội dung

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Quốc Nghị