Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM

Sáng ngày 7/1/2021, UBND huyện tổ chức họp Tổ xây dựng hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo QĐ của UBND huyện để rà soát, phân công nhiệm vụ và đề ra tiến độ cụ thể cho các thành viên. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Để được công nhận huyện đạt chuẩn NTM cần đảm bảo đủ các điều kiện như: đăng ký huyện đạt chuẩn NTM với tỉnh, 100% xã đạt chuẩn NTM, đạt tiêu chí huyện NTM, không nợ đọng xây dựng cơ bản và phải có hồ sơ công nhận huyện NTM đảm bảo theo quy định. Theo báo cáo của Cơ quan thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện, đến nay hồ sơ báo cáo đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM đã sơ bộ xong, đã lên khuôn báo cáo tổng hợp; số liệu từ các cơ quan, đơn vị trong tổ xây dựng hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn NTM đã được cập nhật cơ bản đầy đủ, nhưng vẫn còn một số cơ quan chưa có báo cáo đánh giá trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM, còn thiếu các hồ sơ minh chứng, các danh mục trong báo cáo chung chưa đầy đủ…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Tổ xây dựng hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn NTM cần rà sát lại quá trình 10 năm xây dựng NTM để nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo gửi về cơ quan Thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện để tổng hợp vào báo cáo chung; Văn phòng HĐND, UBND huyện cần tham mưu để điều chỉnh QĐ phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ xây dựng hồ sơ công nhận huyện NTM cho phù hợp; các cơ quan, phòng ban căn cứ QĐ của tỉnh phối hợp với UBND các xã rà soát hoàn thiện hồ sơ xây dựng và về đích NTM từ năm 2011; các cơ quan, đơn vị cần hoàn thiện các báo cáo gửi về Cơ quan thường trực BCĐ xây dựng NTM huyện trước 15/1/2021 để trình UBND huyện; Trung tâm TT&VH tham mưu xây dựng video về quá trình xây dựng NTM của huyện từ năm 2010 đến nay.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà