Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm

Ngày 25/7, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức họp giao ban để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuôc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” và rà soát tiêu chuẩn cán bộ công chức cấp xã.

Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2022. Huyện tập trung rà soát, hoàn thiện các quy chế làm việc, cụ thể hóa các quy định làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 23-NQ/HU ngày 24/4/2019 của Huyện ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết- Sáng tạo- Tự tin- Thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, Bộ quy tắc ứng xử Người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Huyện đã chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2020-2025 (2021-2026); xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030 (2026-2031); chỉ đạo sắp xếp thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện, qua rà soát đã giảm 6 thôn bản; 100% bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là trưởng, thôn, bản, khu phố; Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 12 cán bộ lãnh đạo quản lý; rà soát, bố trí cán bộ tại một số cơ quan, phòng, ban, địa phương, đơn vị; kiện toàn chức danh Bí thư chi bộ Trung tâm Thủy lợi Giao thông và Môi trường, chi bộ: Ban Quản lý chợ, Bưu điện huyện; cử 31 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo tổ chức thành công bầu Trưởng thôn, bản, khu phố và Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, tài nguyên, môi trường, tài chính, tài sản công…được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, cải thiện thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện đề án Chuyển đổi số được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội có chuyển biến tích cực; tinh trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cơ quan tham mưu bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, bố sung đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch chủ đề công tác năm của UBND huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc; kiểm đếm số liệu, bổ sung phụ biểu; bổ sung kiểm đếm sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đánh giá hiệu lực, hiệu quả chính quyền cấp xã; đánh giá sâu về thực hiện chuyển đổi số. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tập trung rà soát tổng thể công tác cán bộ; có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, cấp ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; rà soát đội ngũ giáo viên, cán bộ công chức cấp xã chưa đạt chuẩn để có giải pháp nâng cao chất lượng; phân công nhiệm vụ, đánh giá cán bộ và vai trò tham mưu; tập trung nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy theo kế hoạch; nâng cao năng lực lãnh đạo; cụ thể hóa chủ trương; bổ sung, xây dựng quy chế, quy định phù hợp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, thành lập chi bộ ngoài Nhà nước; triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên; nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, hội viên, đoàn viên và chấ lượng hoạt động; rà soát, sắp xếp các đơn vị theo chỉ đạo của tỉnh; nâng cao các chỉ số cải cách hành chính; triển khai kế hoạch thi đua; tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ; giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp

Tại hội nghi, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về rà soát kết quả thực hiện Chỉ thị 09-CT/HU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và kết quả giải quyết đơn thư tháng 7/2022; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc thành lập Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm trong thành lập, kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp tại một số địa phương; kết quả triển khai kế hoạch thành lập tổ chức cơ sở Đảng ngoài Nhà nước; công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)