Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn phát huy vai trò của MTTQ và các Tổ chức chính trị – xã hội trong phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh

Chiều ngày 16/5/2024, Khối MTTQ và các Tổ chức chính trị – xã hội huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị tập huấn phát huy vai trò của MTTQ và các Tổ chức chính trị – xã hội trong phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện; các đồng chí Ủy viên BCH các tổ chức Đoàn thể cấp huyện: Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội CCB; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ và các TCCT-XH các xã thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng, chi hội phó các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đã được nghiên cứu, học tập các nội dung chuyên đề về Nghị quyết số 17 NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con ngưòi Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới; Phát triển con người Đầm Hà toàn diện cả về nhân cách, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, tình yêu quê hương, đất nước với các đặc trưng “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”; Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các TCCT-XH các cấp; của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong tham gia giữ gìn, tuyên truyền và quảng bá những nét đẹp, đặc sắc, độc đáo giá trị văn hoá, con người Quảng Ninh, bảo tồn những di sản văn hoá, du lịch, lịch sử của tỉnh, huyện Đầm Hà; Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đoàn viên, hội viên các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm quan trọng trong Nghị quyết số 17 NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong triển khai thực hiện các Nghị quyết. Giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn về thực hiện chủ đề năm 2024 của tỉnh và của huyện “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát trỉến văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh ”. Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu các Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt các Nghị quyết với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết ở cơ sở. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Quốc Nghị