Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quảng Lâm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Năm 2020, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm đã được tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Quảng Lâm là xã miền núi của huyện, có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 9.000 ha. Xã có 8 bản, 732 hộ với 3.016 nhân khẩu, 10 dân tộc, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 98%. Về tổ chức cán bộ, Quảng Lâm hiện sử dụng 22/23 biên chế. Đảng bộ xã có 14 chi bộ trực thuộc với tổng số 162 đảng viên. Trong năm 2020, Đảng ủy, chính quyền, cùng toàn thể nhân dân xã Quảng Lâm đã đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt trên 134 tỷ đồng tăng 35,2%CK, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 5,56 tỷ đồng bằng 114%KH.

Phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, xã đã tổ chức chỉ đạo thành công cuộc bầu cử trưởng bản, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI, nhiêm kỳ 2020 – 2025, sau Đại hội, Đảng ủy đã chỉ đạo HĐND tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung các chức danh theo quy định. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện; thường xuyên củng cố, xây dựng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc, năm 2020 xã đã kết nạp mới 12 đồng chí đảng viên đạt 120% so với KH.

Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM

Xác định xây dựng NTM là một nhiệm vụ trọng tâm, năm 2020 xã đã tổ chức phát động thi đua 120 ngày xây dựng xã đạt chuẩn NTM, trong năm đã hoàn thiện 15 tuyến đường ngõ xóm, 1 tuyến đường trục thôn, xây mới 1 nhà văn hóa bản.. đến nay, xã đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm, giải quyết kịp, hiện nay xã còn 6 hộ nghèo bằng 0.83%, trong đó 3/8 bản không có hộ nghèo. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục được nâng lên. Tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ổn định, phấn khởi và tích cực tham gia thực hiện nghiêm túc các Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên. Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tốt vai trò trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2021, để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy,  Đảng ủy xã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VXI, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Tập trung nâng cao kỹ năng, năng lực làm việc, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, chủ động thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, Khối Dân vận xã trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, mô hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh phong trào thay đổi môi trường sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; triển khai tốt Đề án về trồng cây ăn quả tập trung của huyện; tăng cường công tác phát triển rừng. Khuyến khích nhân dân phát triển tiểu thủ công nghiệp, đa dạng các sản phẩm liên quan đến quế. Phát triển rừng sản xuất theo hướng kinh doanh gỗ lớn, trồng cây lâm sản ngoài gỗ đặc hữu, nâng cao giá trị rừng trồng. Tập trung quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu đạt 100%  kế hoạch huyện giao. Tiếp tục thực hiện xây dựng nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí, xã nông thôn mới. Duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn xã (sản phẩm rượu khoai), nâng cao chất lượng, tạo sức cạnh tranh trên thị  trường, mở rộng quy mô sản xuất. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao thể chất của người dân.

Tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm từ quế để nâng cao đời sống nhân dân

Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh cảnh quan, môi trường sống. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa hiện đại tại xã. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà