Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chủ động, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được huyện Đầm Hà tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, huyện đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch “Về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, xã; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đồng thời thành lập 3 Tiểu ban gồm: Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử; Tiểu ban công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong quá trình triển khai công tác bầu cử; Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết. Ủy ban bầu cử huyện ra quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thông báo địa điểm thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. 100% các đơn vị hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2 để thảo luận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu theo quy định là 30 đại biểu, số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 60 người, với 9 đơn vị bầu cử cấp huyện. Trong đó: Tỷ lệ nữ là 30/60 người = 50%; ngoài Đảng là 10/60 người = 16,66%; trẻ tuổi là 34/60 người = 56,66%; dân tộc ít người 11/60 người = 18,33% tái cử 12/30 người = 40%. Tổng số đại biểu HĐND xã, thị trấn được bầu theo quy định là 195 đại biểu, trong đó: Thị trấn Đầm Hà được bầu 26 đại biểu, các xã Quảng Tân, Quảng An, Đầm Hà mỗi xã được bầu 22 đại biểu, xã Đại Bình được bầu 19 đại biểu, các xã còn lại được bầu 21 đại biểu. Số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn là 403 người, với 74 đơn vị bầu cử. Trong đó: Tỷ lệ nữ là 173/403 người = 42,92%; ngoài đảng 110/403 người = 27,29%; trẻ tuổi 229/403 người = 56,82%; dân tộc thiểu số 95/403 người = 23,57%, tái cử 112/250 người  = 44,8%.

BCĐ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp họp triển khai nhiệm vụ

Cấp ủy từ huyện tới cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2020 với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hội nghị trực tuyến từ trung ương, từ tỉnh, từ huyện đến các xã, thị trấn; thông qua các cuộc họp của Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã; các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đoàn thể, chi bộ, họp thôn, bản, khu phố; trên trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử của huyện, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội zalo, facebook…Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, trong đó xác định 3 đợt tuyên truyền cao điểm về bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử cũng được các cơ quan, đơn vị, các phường xã tích cưc triển khai. Trung tâm Văn hóa thông tin  huyện đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, triển khai lắp đặt các cụm panô lớn trên trục quốc lộ, và các trục đường chính trung tâm huyện; treo panô, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền về bầu cử; tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống phát thanh, xe tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử huyện, trang facebook Đầm Hà ngày mới và DDCI Đầm Hà.

Tập huấn công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cùng với đó, huyện đã thành lập các tổ kiểm tra thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, đảm bảo 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở; các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cấp ủy, chính quyền các cấp và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các vấn đề người dân quan tâm.

Xã Dực Yên quán triệt, triển khai công tác bầu cử tại đơn vị

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Huyện Đầm Hà triển khai theo đúng Luật định, đảm bảo dân chủ, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, hoàn thành trước ngày 7/4/2021; chuẩn bị các bước cho quy trình hiệp thương lần 3; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đầm Hà tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng sự quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)