Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quán triệt, triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh, huyện

Ngày 8/9, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn, Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Thông báo Kế luận số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 18/8/2022 của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch số 189 –KH/HU của BTV Huyện ủy về “Thực hiện thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII”; Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16//3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/7/2022 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16//3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII); Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực “Về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực”; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (20/10/1963 – 30/10/2023) và Kế hoạch của huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt triển khai một số nội dung tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyên ủy đề nghị: ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở, các  cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch, Chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Công an huyện chủ trì cùng với các xã, thị trấn tổ chức làm việc với các chi bộ Công an để kiểm điểm, đánh giá, nắm tình hình, chỉ đạo thực hiện theo định kỳ. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy được phân công phụ trách các đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc quán triệt, học tập và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện ở Đảng bộ mình phụ trách; tăng cường dự sinh hoạt chi bộ ở chi bộ Công an các xã và chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công an huyện. Đối với việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, tập trung tổ chức quán triệt, nghiên cứu, tăng cường công tác tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn để triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Liên quan đến Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực “Về một số nội dung công tác phòng, chống tiêu cực”, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời phát hiện, ngăn chăn, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường nắm tình hình của cán bộ, đảng viên; tăng cường giám sát thường xuyên của chi bộ. Liên quan đến Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/7/2022 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, cơ quan tham mưu khản trương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; tham mưu tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt; các cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung thi đua cụ thể, triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)