Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Phòng GD & ĐT huyện: Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới” gắn với chủ đề công tác năm về nâng cao chất lượng Giáo dục và đào tạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu của cơ quan, đơn vị; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người giàu bản sắc Quảng Ninh trong thời đại Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, viên chức trong tình hình mới” và Phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”; tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần xác định những nội dung công việc trọng tâm, cụ thể để triển khai thực hiện nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục về nội dung và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị; tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên tạo niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

                                                                                     Thu Hiền (Trung tâm TTVH)