Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt II, năm 2022

Ngày 24/11, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới đợt II, năm 2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng từ ngày 24/11 đến ngày 30/11, các học viên là Đảng viên mới được kết nạp Đảng trong thời gian dự bị chưa tham gia chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu, thảo luận 10 chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, như: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; …

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện phát biểu khai giảng lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung cơ bản về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ của người đảng viên. Và mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                       Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)