Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện ủy Đầm Hà, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 13 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phương hướng nhiệm vụ năm 2023”

Chiều ngày 30/12, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết số 13 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 65/NQ – HĐND của HĐND huyện về “Phương hướng nhiệm vụ năm 2023”. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu 9/9 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt tới đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn huyện Nghị quyết số 13 – NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 65/NQ – HĐND của HĐND huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định chủ đề công tác năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống Nhân dân”. Nghị quyết đề ra 21 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, môi trường năm 2023. Trong đó phấn đấu tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp đạt từ 4% trở lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt khoảng 3.950 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội bình quân tăng 18,8%/năm trở lên. Số lượng khách du lịch tăng trên 14%; giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động. Phấn đấu huyện không còn hộ nghèo. Triển khai xây dựng xã Đại Bình, Tân Lập đạt nông thôn mới kiểu mẫu; xã Quảng An, Quảng Lâm đạt nông thôn mới nâng cao. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 57% trở lên. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng hoặc có hệ thống cung cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 96%..

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, quán triệt Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Nghị quyết cũng đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục tập trung phòng, chống kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, triển khai các quy hoạch; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với mục tiêu nâng cao đời sống của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 13 – NQ/HU, Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và  Nhân dân nắm vững các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết; trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức  thực hiện sáng tạo, hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động; khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

                                              Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)