Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyện Đầm Hà triển khai công tác Xây dựng Đảng

Ngày 30/12, huyện Đẩm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và sơ kết mô hình thí điểm theo quyết định số 755-QĐ/TU ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp lại một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã phát huy dân chủ, tập trung, công khai minh bạch, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị Quyết TW4 khóa XII được thực hiện đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành kỷ luật Đảng được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo kế hoạch, đúng quy trình. Công tác dân vận, vận động quần chúng được đẩy mạnh với phương châm sát với dân, gần dân, lắng nghe, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở gắn với các chương trình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hoạt động của Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện có sự chuyển biến tích cực. Trong năm, đã thành lập 3 chi bộ khu vực ngoài Nhà nước, kết nạp được 65 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 72 đảng viên; chỉ đạo thực hiện sáp nhập 6 thôn, bản và tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và bầu Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện; chỉ đạo UBND huyện bám sát nhiệm vụ, các giải pháp điều hành của Tỉnh, của Huyện về nhiệm vụ phát triển KT – XH; phòng, chống dịch bệnh; xây dựng NTM, GPMB. 17/17 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng giá trị sản xuất 3 khu vực đạt 6.990 tỷ đồng, đạt 101,2% KH, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực: Nông, lâm, thủy sản 40,4%; CN – TTCN- XD 29,6%; dịch vụ 30,0%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 211.450 triệu đồng, đạt 111% dự toán tỉnh giao, 107% dự toán huyện giao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được đẩy mạnh. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16%. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của BCH Trung ương về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII ”Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp với thực tế. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 25; xây dựng đề án thành lập, hợp nhất, chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng; sáp nhập trường học, giảm điểm trường, lớp học; Đề án sắp xếp , sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố giai đoạn 2019 – 2021; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế ngành Giáo dục huyện Đầm Hà giai đoạn 2019 – 2021. Qua đó đã phát huy hiệu quả, tổ chức bộ máy của huyện được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ nhằm triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị cần tập trung bám sát vào Nghị quyết của tỉnh, Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ huyện về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023” và Chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng đời sống nhân dân”; cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; có giải pháp phù hợp sớm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các chủ thể. Rà soát, xây dựng, ban hành, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định. Thảo luận, đánh giá hiệu quả, khó khăn, vướng mắc đối với các đơn vị đang thực hiện thí điểm. Sử dụng có hiệu quả biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đối với các đơn vị sự nghiệp, khẩn trương hoàn thành đề án tự chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với các phòng ban chuyên môn sau khi sắp xếp lại thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định. Các Chi, Đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện tốt chương trình hành động số 23 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên”; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên. Đối với các mô hình thí điểm có hiệu quả, tiếp tục thực hiện, nâng cao hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện sắp xếp các đơn vị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc..

Khen thưởng các Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục

Khen thưởng các đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bản khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Nhân dịp này, Huyện ủy Đầm Hà cũng đã khen thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục ( 2018 – 2022);  khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục ( 2018 – 2022) và đồng chí Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)