Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh

Chiều ngày 26/1/2022, UBND huyện tổ chức họp triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 329/CTr-UBND ngày 14/1/2022 của UBND tỉnh. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; các xã, thị trấn dự họp qua đường truyền trực tuyến.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 329/CTr-UBND ngày 14/1/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách năm 2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện của UBND huyện. Theo đó, để thực hiện Chương trình hành động số 329, UBND huyện đã xây dựng KH thực hiện cụ thể, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, đồng thời trong KH cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục duy trì thực hiện mục tiêu kép với các giải pháp phù hợp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất, đời sống xã hội. Cần tập trung nhân rộng các mô hình sản xuất nông sản sạch. Tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Việt Úc để mở rộng vùng nuôi tôm thương phẩm. Tập trung triển khai đề án trồng rừng gỗ lớn, đẩy nhanh việc hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng cơ sở chế biến quế. Triển khai kêu gọi để thu hút đầu tư vào hạ tầng các cụm công nghiệp. Quan tâm đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục, văn hóa thể thao; tập trung vào công tác thu ngân sách, hoàn thiện các quy hoạch để thu hút đầu tư. Các xã, thị trấn và các đơn vị chủ động triển khai công tác XDCB, giải ngân vốn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đảm bảo ANTT, ATGT. Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cần xây dựng KH lồng ghép KH của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh với các chương trình, KH liên quan để thực hiện một cách hiệu quả. Tập trung triển khai sớm các nhiệm vụ trong năm 2022.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH