Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 10

Ngày 24/10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo dự báo tình hình kinh tế – xã hội và thu – chi ngân sách năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thu chi ngân sách năm 2020; báo cáo sơ kêt vụ mùa năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2019 – 2020; Đề cương văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo các nội dung Thường trực Huyện ủy được ủy quyền giải quyết theo quy định tháng 10/2019; một số công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, năm 2019, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội được hoàn thành. Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 1.048 triệu đồng, đạt 97,2% KH, tăng 9% CK. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 736 triệu đồng, bằng 139% KH, tăng 6,5 % CK. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 814 triệu đồng, tăng 11,8% CK. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 616.099 triệu đồng bằng 166 % dự toán tỉnh giao, tăng 13% CK. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 53.488 triệu đồng,  đạt 110% dự toán tỉnh giao, tăng 17% so với CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, đề án 196 được tập trung đẩy nhanh tiến độ.  Môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính được cải thiện. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý trật tự đô thị được tăng cường. Công tác an sinh xã hôi, y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,51%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, huyện xác định mục tiêu tổng quát: Tập trung phát triển kinh tế, kịp thời chỉ đạo thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa đạt để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Quan tâm dành nguồn lực đầu tư cho xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị

Tại hội ghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn THị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo các báo cáo. Đồng chí đề nghị trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu, hoàn thiện báo cáo. Trong đó làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến: thu ngân sách, phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; Bổ sung chỉ tiêu 50 % số xã không có hộ nghèo, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Xác định định các giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ, hình thành các chuỗi sản phẩm, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư. Bổ sung số liệu kiểm đếm số lượt khách du lịch; các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực sản xuất giống, sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa, kế hoạch phát triển chăn nuôi, trồng rừng, có giải pháp phù hợp; Rà soát lại thực trạng môi trường, thủy lợi, hạ tầng nông thôn, điều kiện hỗ trợ sản xuất; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ đông theo kế hoạch.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)