Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8

Ngày 12/1, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 để thảo luận, đánh giá, triển khai một số nội dung công tác theo thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục đích, yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội; nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian cụ thể; thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đưa nội dung Nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 2/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; triển khai chủ trương của Tỉnh về xây dựng Đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện; hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 2/12/2020 của UBKT Trung ương về “Giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp”; điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên cơ sở ý kiến chỉ đạo và chương trình toàn khóa của Tỉnh ủy; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; đánh giá, xếp loại đối với Đảng bộ huyện năm 2020 và công tác tổ chức cán bộ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Văn Phòng Huyện ủy, cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tiếp thu, tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03 Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Huyện ủy. Trong đó, tập trung bám sát chương trình hành động, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; xác định các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể có tính chiến lược lâu dài, bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết. Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xác định nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự; bổ sung các giải pháp về xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ – công nghiệp hiện đại là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện phía Bắc, nhóm giải pháp liên quan đến thực hiện kết luận 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình Cơ quan Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện; rà soát lại các nhóm chỉ tiêu để triển khai thực hiện. Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03 Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2021: không xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm nhưng phải có đánh giá kết quả tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại hội nghị

Trong nhóm giải pháp liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị  tập trung đổi mới phương thức, sáng tạo trong triển khai thực hiện các mô hình mới. Ban hành quy chế, quy định làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành; tập trung xây dựng, triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, thống nhất nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ; rà soát lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ luân chuyển; đổi mới nội dung hình thức công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển Đảng trong đoàn viên ưu tú. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội: triển khai Đề án trồng cây ăn quả tập trung và Đề án Phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng các trang trại, gia trại, sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm và chỉ dẫn địa lý về du lịch; đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự; tổ chức tốt các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân Tân Sửu 2021.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)