Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện Đầm Hà – Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện Đầm Hà đã tập trung đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân; xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và chương trình kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Hoạt động của HĐND có sự đổi mới, hiệu lực, hiệu quả và không ngừng được nâng lên. Các đại biểu đã phát huy tốt vai trò đại diện cho nhân dân, liên hệ mật thiết và thường xuyên tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để HĐND huyện thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Thành viên các Ban HĐND tuy hoạt động kiêm nhiệm song cũng đã tích cực thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND huyện được thực hiện theo đúng Luật và quy chế hoạt động của HĐND. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 17 kỳ họp. Trong đó 10 kỳ họp thường lệ; 7 kỳ họp bất thường, chuyên đề. Thường trực HĐND huyện luôn chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQ, các Ban của HĐND và các cơ quan, đơn vị cùng cấp để dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp và báo cáo xin chủ trương của TT Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng theo đúng quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện, tài liệu phục vụ kỳ họp. Đồng thời phân công, chỉ đạo các Ban của HĐND huyện sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin và tiến hành thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp đảm bảo quy trình, quy định, chất lượng. Cách thức tổ chức kỳ họp được đổi mới theo hướng thiết thực, khoa học; giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu; tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần được thảo luận, cân nhắc trước khi quyết nghị. Công tác điều hành của chủ tọa ngày càng linh hoạt, phù hợp với diễn biến của các kỳ họp, tạo không khí dân chủ và phát huy được trí tuệ của các đại biểu. Để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trước khi kỳ họp diễn ra, Thường trực HĐND huyện đã giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động nghiên cứu chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn. Tại các kỳ họp, các đại biểu thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vấn đề cử tri quan tâm. Thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện và các phòng, ban, địa phương đã được HĐND, đại biểu HĐND huyện làm rõ trách nhiệm. Nhiều vấn đề được đưa ra chất vấn và báo cáo, giải trình công khai, thỏa đáng. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp đã có tác động tích cực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và Nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao. Nhờ đó, các kỳ họp HĐND huyện đều được tổ chức thành công, đảm bảo quy trình, chất lượng và hiệu quả.

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khảo sát khu vực chăn nuôi của gia đình ông Bùi Văn Ca – phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà

Bằng trí tuệ, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã ban hành 131 Nghị quyết. Trong đó có 37 Nghị quyết về công tác cán bộ, còn lại là Nghị quyết chuyên đề quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, Nghị quyết về ngân sách, đầu tư công và các Nghị quyết khác thuộc thẩm quyền.v.v. Nhiều nghị quyết chuyên đề của HĐND huyện được ban hành đã đi vào cuộc sống, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết về Điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết thông qua quy hoạch chi tiết 1/1000 nuôi trồng thủy sản tập trung bãi triều và mặt nước biển tại các xã Tân Bình, Tân Lập, Đại Bình, Đầm Hà; thông qua danh mục sản phẩm có lợi thế, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện được áp dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh.v.v. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND huyện luôn đảm bảo phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Những quyết sách của HĐND huyện về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đã phát huy tiềm lực, thế mạnh của địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi khảo sát thực tế công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại một số hộ dân trên địa bàn huyện

Cùng với chức năng ban hành nghị quyết, đề ra các chủ trương, HĐND huyện cũng đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Hằng năm, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát tại các kỳ họp và giữa hai kỳ họp; giám sát chung và giám sát chuyên đề trình HĐND quyết định. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện đã chủ động điều hòa, phối hợp với các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong việc triển khai thực hiện. Nhờ đó, hoạt động giám sát được tiến hành nền nếp, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian và huy động được nhiều cơ quan, tổ chức liên quan tham gia.

Thường trực HĐND huyện làm việc với xã Đại Bình

Trong 5 năm, HĐND huyện đã thực hiện 22 cuộc giám sát chuyên đề, đột xuất; 25 cuộc khảo sát. Ban Pháp chế thực hiện 5 cuộc giám sát, Ban Kinh tế – xã hội thực hiện 4 cuộc giám sát. Nội dung các cuộc giám sát đều bám sát mục tiêu, định hướng, Nghị quyết của cấp ủy và HĐND huyện, đảm bảo thiết thực; tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri phản ánh, dư luận quan tâm. Chất lượng giám sát được nâng lên. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND huyện xem xét, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết của HĐND của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những bất cập liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội và các vấn đề cử tri quan tâm một cách thiết thực, hiệu quả. Những kiến nghị sau giám sát có tác động tích cực đến công tác quản lý Nhà nước và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; là cơ sở thực tiễn để HĐND, UBND huyện căn cứ, xem xét, quyết định các chủ trương, biện pháp chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh và HĐNĐ huyện trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

Cùng với đó, hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện ngày càng thiết thực, hướng tới cử tri ở cơ sở, các cụm, khu dân cư. Đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri đạt tỷ lệ cao; thành phần dự hội nghị tiếp xúc cử tri ngày càng đa dạng. HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri theo hướng đổi mới và thực hiện tiếp xúc lồng ghép ở cả 2 cấp Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại huyện và HĐND huyện. Đồng thời phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa Đại biểu Quốc hội với cử tri trong huyện. Qua đó đã giúp HĐND nắm bắt toàn diện tình hình đời sống kinh tế – xã hội và thống nhất việc phân loại, xử lý giải quyết các kiến nghị của cử tri,  tránh được trùng lặp, không đúng thẩm quyền. Trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, các đại biểu đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các khu dân cư để thông báo về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp; đồng thời, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh lên Thường trực HĐND huyện tổng hợp trình tại các kỳ họp. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tổ đại biểu HĐND và các cơ quan Nhà nước ở địa phương ngày càng thể hiện rõ được vai trò và tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri qua mỗi lần tiếp xúc. Các tổ đại biểu đã phân công thành viên tham dự để giải đáp và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp mình. Đối với những kiến nghị của cử tri do nguyên nhân khách quan chưa giải quyết dứt điểm ngay đã được UBND huyện chỉ đạo làm rõ, giao cho cơ quan chuyên môn có lộ trình thực hiện, thông tin đến cử tri hoặc xác định thời hạn giải quyết cụ thể. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được Thường trực, các ban, các tổ Đại biểu HĐND tại các xã, thị trấn quan tâm, theo dõi, đôn đốc, tổ chức khảo sát, giám sát theo đúng quy định. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã giữ được mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri.

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, hiệu quả

Công tác tiếp dân luôn được HĐND huyện quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền địa phương. HĐND huyện xây dựng, ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND tại nơi ứng cử; duy trì tốt lịch tiếp công dân thường kỳ hàng tháng. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các Ban HĐND và đại diện các cơ quan liên quan của huyện, đã lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải đáp, giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; những cơ chế, quy định của địa phương. Qua đó cũng đã phát hiện và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nhiều vấn đề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ngoài việc trực tiếp tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, xem xét đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân; giám sát việc tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của UBND huyện bằng việc tham gia tiếp công dân cùng Ban tiếp công dân của huyện vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng; Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại nơi ứng cử vào thứ 5 hàng tuần tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Cùng với đó, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được đôn đốc, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc theo đúng quy định. Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, bức xúc nổi cộm trong nhân dân được tập trung giải quyết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền và đoàn thể nhân dân.  Từ năm 2016 đến nay, HĐND huyện đã tiếp nhận và chuyển UBND huyện giải quyết 10 đơn các loại. Trong đó có 8 đơn kiến nghị, phản ánh, 2 đơn khiếu nại. Những kết quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

UBND huyện đối thoại với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND huyện được chú trọng bằng nhiều hình thức phóng phú, với trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh, huyện, Nghị quyết của HĐND, các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.v.v. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND huyện với các cơ quan, đơn vị được tăng cường. Tổ chức bộ máy HĐND huyện được củng cố kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; đảm bảo cơ cấu, thành phần, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong 5 năm (2015 -2020), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,17%/năm; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động từng bước có sự chuyển dịch tích cực. Chương trình 135 được chú trọng, hoàn thành sớm hơn một năm so với kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được đẩy mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. Y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.  Đặc biệt, năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 118 tỷ đồng, lần đầu tiên đạt 3 con số trên một trăm tỷ.  Huyện chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 – Đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của Tỉnh; chỉ đạo 35/35 chi, đảng bộ cơ sở, 136/136 chi bộ tổ chức đại hội đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và vượt tiến độ đề ra. Thực hiện sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân, huyện còn 9 đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 và thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn tại 100% thôn bản, khu phố. Huyện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới cấp huyện; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 04 xã Quảng Tân, Đầm Hà, Dực Yên, Tân Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Quảng Tân đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu, HĐND huyện Đầm Hà đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình, xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực, tiền đề vững chắc để HĐND huyện Đầm Hà tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Thanh Nga -TT TT&VH