Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Huyện ủy

Chiều ngày 6/6/2022, Thường trực Huyện ủy đã họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về mội số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, KH đã nêu rõ các mục đích, yêu cầu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp để để phát triển bền vững kinh tế biển của huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, huyện Đầm Hà có kinh tế biển phát triển mạnh và trở thành một trong các trung tâm trọng điểm sản xuất giống và nuôi thương phẩm thủy sản tỉnh; Phát triển dịch vụ cảng biển Đầm Buôn, Xóm Giáo xã Đầm Hà, Đồng Bí xã Đại Bình, khu hậu cần nghề cá; phát triển kinh tế biển và kinh tế vùng ven biển gắn liền với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; cải thiện nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân ven biển; đảm bảo an toàn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ven biển; đảm bảo an toàn đời sống dân cư và các thành phần kinh tế hoạt động trên biển, ven biển; các xã ven biển đóng vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. KH cũng đã đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển trong thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo KH phát triển bền vững kinh tế biển huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí đề nghị, cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện xây dựng KH cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp để bổ sung vào KH; cần bổ sung thêm mục chỉ tiêu cụ thể đối với giai đoạn 2025 và tầm nhìn 2030; đối với các căn cứ để xây dựng KH cũng cần bám sát vào các KH của tỉnh, chương trình của Huyện ủy, rà soát lại để có bổ sung cho đầy đủ; với yêu cầu đặt ra trong KH cần có điều chỉnh gọn lại, đảm bảo đầy đủ; đối với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung rà soát, nghiên cứu, tính toán để làm rõ và bổ sung, đưa thêm vào những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Giao Phòng TN&MT huyện nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện KH để trình UBND huyện xem xét và xin ý kiến Thường vụ thông qua để ban hành triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả, tiến độ và giải pháp đảm bảo KH giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tiến độ triển khai các dự án, công trình thuộc lĩnh vực QP-AN theo NQ, KH của BCH Đảng bộ huyện và một số nội dung khác.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH