Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại huyện

Ngày 27/1/2021, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020”. Dự buổi làm việc với đoàn có đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Để thực hiện có hiệu quả 2 NQ trên, thời gian qua, BTV Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kế hoạch về nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tổ chức thực hiện các NQ cho đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở. Công tác tuyên truyền cũng đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Nhiều hình thức tuyên truyền đã được triển khai như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, Websile, facebook, fanpage… của huyện. Lồng ghép việc triển khai các nội dung của Nghị quyết trong các văn bản chỉ đạo, triển khai của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… gắn với nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị.

Đoàn khảo sát thực tế tại CLB hát nhà tơ của thị trấn

Cùng với việc Bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc của Quảng Ninh gắn với phát triển kinh tế – xã hội, huyện đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả NQ 11 như quan tâm bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số; tổ chức các lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, huyện cũng đã quan tâm tới công tác Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh trong việc cưới, việc tang; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hương ước, quy ước của khu dân cư ; quan tâm tới các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân; quan tâm đầu tư cho thiết chế văn hóa. Đặc biệt, thời gian qua, huyện luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử người Đầm Hà “Đoàn kết – Sáng tạo – Tự tin – Thân thiện” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới do vậy đến thời điểm này, toàn bộ các xã của huyện đã đạt chuẩn NTM; có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM.

Về thực hiện NQ 08, trong 10 năm qua, huyện đã luôn quan tâm tới công tác phát triển TD-TT trên địa bàn. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong trường học; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng; quan tâm quy hoạch quỹ đất dành cho thể thao, bố trí quỹ đất cho các hoạt động và công trình thể dục, thể thao; Nâng cao hiệu quả đào tạo tài năng thể thao; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; đổi mới tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát triển các tổ chức xã hội về thể dục thể thao… Đến nay, Hệ thống cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn từng bước được đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động đồng bộ từ huyện đến cơ sở; phong trào thể dục thể thao quần chúng ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Hàng năm duy trì tổ chức từ 8-10 giải thể thao cấp huyện; phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện phát triển có vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn góp phần trong việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện 2 NQ của Bộ Chính trị và BCH Đảng bộ tỉnh, đồng thời đề nghị BTV Huyện ủy Đầm Hà quan tâm, thực hiện tốt một số vấn đề như rà soát và quản lý chặt chẽ các di tích LSVH trên địa bàn; quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương cho học sinh trên địa bàn; xem xét lại cơ chế hoạt động cho các Ban QL khu di tích, cần có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho các CLB văn học nghệ thuật trên địa bàn một cách hợp lý; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm đối với các nội dung triển khai thực hiện cho các phòng, ban, cơ quan; tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các NQ trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà