Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy xã Dực Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng và sinh hoạt chính trị tư tưởng quý III năm 2023

Ngày 26/9/2023, Đảng ủy xã Dực Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng quý III năm 2023.

Trong 9 tháng năm 2023, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dực Yên đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được một số kết quả. Thực hiện có hiệu quả  nhiệm vụ duy trì phát triển kinh tế – xã hội ổn định: Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, thu nhập tăng thêm tiền công, tiền lương 9 tháng đầu năm đạt 305 tỷ đồng (sau khi trừ chi phí, giá trị còn: 243,6 tỷ đồng) đạt 77,02%KH, bằng 122,7%CK. Công tác quản lý sử dụng đất đai; tài chính cơ bản đạt đảm bảo kế hoạch, chủ động công tác xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chế độ chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện đúng quy định, kịp thời, có hiệu quả. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương duy trì tốt, giao quân năm 2023 đảm bảo số lượng, chất lượng; tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 75 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà được đẩy mạnh và hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện của đất nước, của địa phương, vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tiếp tục chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Các đại biểu dự hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, trong 3 tháng cuối năm 2023 xã Dực Yên tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và các tổ chức đảng. Chủ động thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất, làm tốt công tác phòng dịch, bảo vệ cây trồng vật nuôi, trồng rừng gỗ lớn, dự án trồng chanh leo. Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, đảm bảo an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã. MTTQ và các tổ chức CT-XH tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh (30/10/1963-30/10/2023), 75 năm ngày thành lập chi đảng bộ đầu tiên huyện Đầm Hà (28/10/1948-28/10/2023). Quán triệt hoạt động BCĐ 35 của xã; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” gắn với chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quốc Nghị