Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2022

Chiều ngày 6/6/2022, Ban Tuyên giáo – Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan lên quan tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I năm 2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2022 có 43 học viên tham gia. Trong thời gian học tập 8 ngày, các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường Quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được học và nghiên cứu các chuyên đề bổ sung, đó là: Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; các vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội trong nước, tỉnh và một số vấn đề về tình hình quốc tế.

04 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được khen thưởng

Các học viên được trao giấy chứng nhận sau khi kết thúc lớp học

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.  Kết quả 41,9% học viên xếp loại giỏi; 25,6% học viên xếp loại khá, 32,5% học viên xếp loại trung bình.Tại lễ bế giảng BTC lớp học đã khen thưởng cho 4 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)