Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện tổng kết công tác năm 2018

Ngày 28/11/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt để triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đặc biệt,  thực hiện QCDC trên địa bàn huyện theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân và vì dân phục vụ; các chính sách của Nhà nước được các cấp chính quyền tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Việc thực hiện công khai, minh bạch có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng các hình thức công khai mang lại hiệu quả cao, 10/10 xã, thị trấn đã xây dựng bảng tin, 76/76 nhà văn hóa thôn, bản. khu phố đã niêm yết công khai, thông báo qua hệ thống loa truyền thanh các xã các nội dung cho người dân theo quy định. Trong năm 2018 Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 46 cuộc thanh tra, trong đó kiến nghị xử lý 07 vụ; Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 169 cuộc trong đó phát hiện, kiến nghị, xử lý 07 vụ việc và đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã tiến bộ vượt bậc về cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của huyện. Công tác phối hợp thực hiện dân chủ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được tăng cường. Vai trò tự quản của cộng đồng dân cư ngày càng hiệu quả hơn. Các tầng lớp nhân dân đã phát huy dân chủ, đồng thuận tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức trách nhiệm của công dân được nâng cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực; số thủ tục hành chính đã đưa vào thực hiện tại Trung tâm HCC là 305/305 thủ tục đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng BCĐ kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phú – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ cơ sở huyện ghi nhận kết quả hoạt động của BCĐ quy chế dân chủ các cấp trong năm 2018. Đồng chí đề nghị năm 2019 BCĐ Quy chế dân chủ ở huyện, các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Chính phủ về thực hiện QCDC; BCĐ các cấp cần chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục kiện toàn BCĐ quy chế dân chử ở các cấp; tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà