Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 14/2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3304/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt “Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030”. Theo đó, Kế hoạch xác định mục tiêu chung: Phát triển sản xuất bền vững cây ăn quả trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Phát triển cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; hình thành các vùng sản xuất quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích trồng một số loại cây ăn quả mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện có 1.500 ha diện tích cây ăn quả tập trung, sản lượng đạt 21.600 tấn/năm. Trên 45% diện tích cây ăn quả được ấp có thẩm quyền công nhận áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), áp dụng các tiêu chuẩn khác trong sản xuất nông nghiệp (GlobalGAP, Organic). Kế hoạch cũng xác định mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả đề án.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, UBND huyện chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch trước ngày 20/2/2023. Trong đó, đảm bảo tính khẩn trương, triển khai với quyết tâm cao nhất; phát huy được vai trò, sự vào cuộc của các chủ thể trong thực hiện đề án; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án đã được phê duyệt; linh hoạt, sáng tạo các giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của các tập thể, cá nhân cụ thể có liên quan; rà soát tổng thể, xác định nhiệm vụ, lộ trình hợp lý, đảm bảo tính tổng thể, thống nhất. Về giải pháp, rà soát, cập nhật quy hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng hành với nhân dân; tăng cường liên kết giữa các cụm, các địa phương, các hộ dân, doanh nghiệp; đảm bảo tính hiệu quả trong triển khai các mô hình; quan tâm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, phòng chuyên môn hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân; chủ động nghiên cứu, khai thác các chính sách đã có và đề xuất các chính sách mới hiệu quả; các xã, thị trấn, đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị.

Đối với nội dung Kế hoạch, lộ trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBND huyện chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao; tập trung nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp; tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 18/12/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng huyện đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025. Quan tâm 3 đột phá chiến lược trong xây dựng nông thôn mới: Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hôi; phát triển giáo dục & đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp. Triển khai hiệu quả công tác quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Về sản xuất, quan tâm thực hiện các tiêu chí: phát triển doanh nghiệp, HTX, sản phẩm OCOP, phát triển hạ tầng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu; tập trung thực hiện hiệu quả các đề án trồng cây ăn quả tập trung, trồng rừng gỗ lớn, chương trình OCOP.v.v; quan tâm công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, các nhiệm vụ nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; phát triển giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về:  tình hình, kết quả triển khai chủ trương thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (2021 – 2026) nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026 – 2031) và công tác tổ chức, cán bộ; nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Thông báo số 148/TB-TW ngày 4/4/2008 về Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết nhà, đất liên quan đến tôn giáo; Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân và vui Tết Nguyên đán 2023.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)