Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban thường vụ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 10/1/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về công tác Quy hoạch và triển khai xây dựng nâng cấp Đình Tràng Y; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 3638/CTr-UBND  ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh “Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024” và Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Cho ý kiến về các nội dung trên, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Đối với công tác Quy hoạch và triển khai xây dựng nâng cấp Đình Tràng Y, thống nhất chủ trương chấp thuận nghiên cứu lập Quy hoạch tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử Đình Tràng Y. Đồng chí đề nghị xã Đại Bình, đơn vị tư vấn tiếp thu y kiến tại hội nghị, bổ sung, điều chỉnh dự án đảm bảo tính kết nối, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo mĩ quan, phát huy tối đa hiệu quả, giá trị di tích. Về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 3638/CTr-UBND  ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh “Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024” và Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị: cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch. Trong đó, về kết cấu, bám sát Chương trình hành động số 3638/CTr-UBND  ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh; bám sát các nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; bổ sung các vấn đề mới, nội dung có liên quan theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả; đồng chí lãnh đạo UBND huyện chủ trì kiểm đếm, chỉ đạo thực hiện. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải đảm bảo thống nhất và không thấp hơn so với Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra và các chỉ tiêu tỉnh giao; có số liệu cụ thể. Quan tâm các nhiệm vụ về chủ đề công tác năm; triển khai các quy hoạch; quản lý Nhà nước; phát triển sản phẩm OCOP và các mô hình phát triển sản xuất; tập trung triển khai khu công nghiệp; đầu tư kết cấu hạ tầng; các nội dung, giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra.v.v. Các phòng, ban, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu bổ sung kế hoạch đảm bảo đầy đủ, không để sót nhiệm vụ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với UBND tỉnh liên quan đến triển khai quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 của huyện; Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2024 về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt theo quy định của Trung ương; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền theo đề nghị của UBND huyện; công tác tổ chức – cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)