Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe và cho ý kiến một số nội dung

Ngày 20/8/2023, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp của UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo phương án cụ thể sử dụng diện tích đất sau giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công tại một số địa phương và kết quả giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương của tỉnh; kết quả giao bãi triều, mặt nước biển theo các Kết luận của cấp ủy. Kết quả triển khai Kế hoạch xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn huyện năm 2023. Theo báo cáo, diện tích đất sau giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công tại một số địa phương đã cơ bản rà soát xong và đã có phương án thực hiện đối với các thửa đất; đối với giao bãi triều, mặt nước biển các địa phương đã hướng dẫn người dân làm, đăng ký hồ sơ theo quy định, đến nay các hộ dân đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện việc đo đạc đối với vị trí đăng ký nuôi biển. Triển khai xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát đến nay toàn huyện đã có 20/24 hộ hoàn thành việc sửa chữa, xây mới theo đăng ký; các xã đang tiến hành giải ngân vốn đối với các hộ hoàn thành theo đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện kết luận các nội dung

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với diện tích đất sau giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư công tại một số địa phương, các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật số liệu từ các xã, triển khai thực hiện theo phương án đã xây dựng đảm bảo theo đúng quy định. Đối với giao khu vực biển, các xã tập trung hướng dẫn, đôn đốc các hộ dân đã đăng ký khu vực nuôi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để gửi về huyện, tỉnh đảm bảo theo kế hoạch. Đối với xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát, các đơn vị tập trung đôn đốc các hộ hoàn thành trước ngày 2/9/2023, đảm bảo công tác giải ngân vốn theo quy định; tiếp tục rà soát lại nhu cầu đăng ký xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát đối với các đối tượng người có công trên địa bàn huyện để đảm bảo công tác hỗ trợ theo đúng các tiêu chí đã quy định.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác quy hoạch, thi đua khen thưởng, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Quốc Nghị