Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp cho ý kiến một số nội dung

Ngày 10/5/2022, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã nghe và cho ý kiến đối với Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022. Theo KH, huyện đã đề ra 18 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trên 3 nội dung về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để tăng tốc chuyển đổi số trên địa bàn huyện vào năm 2022 gồm: Tỷ lệ công việc ở cả 2 cấp từ huyện đến xã được xử lý toàn bộ trên hệ thống chính quyền điện tử đạt 100%; Tỷ lệ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định đạt 100%; Tỷ lệ hóa đơn điện tử đạt 100%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%; Tỷ lệ sản phẩm nông sản huyện Đầm Hà được truy xuất nguồn gốc và giao dịch trên sàng thương mại điện tử đạt 80%; Tỷ lệ địa phương cấp huyện có hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông hiện đại, quản trị tập trung đạt 100%; Tỷ lệ hộ gia đình có đường internet cáp quang băng rộng và sóng viễn thông di động đạt 85%; Tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 90%…. KH cũng xác định 8 nhọm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, kết luận các nội dung họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng VH&TT huyện là cơ quan tham mưu xây dựng KH của huyện cần tiếp tục rà soát lại KH để có điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra cho năm 2022 một cách hợp lý phù hợp với KH của tỉnh và KH của huyện về thực hiện chuyển đổi số toàn diện huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cần nghiên cứu xây dựng các bảng biểu, danh mục cụ thể để triển khai thực hiện KH; các cơ quan chuyên môn tiếp tục tham mưu cho huyện triển khai thực hiện KH đã đề ra; cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, thời gian thực hiện hoàn thành trong KH để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Phòng VH&TT bổ sung ý kiến tham gia đóng góp của các đơn vị để hoàn thiện KH và trình UBND huyện ban hành triển khai thực hiện.

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời