Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện cho ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng xã đến 2030, tầm nhìn đến 2040

Ngày 9/6/2022, UBND huyện đã họp để nghe và cho ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng đối với các xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, UBND huyện và các cơ quan đơn vị đã nghe đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch chung xây dựng đối với các xã. Theo đó, trong các Quy hoạch do đơn vị tư vấn xây dựng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu cần xây dựng QH; đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng của các xã; nêu rõ các căn cứ pháp lý để xây dựng các QH; đưa ra định hướng lập QH chung đối với từng xã đảm bảo phù hợp với thực tế của từng đơn vị, cũng như định hướng phát triển chung của huyện. Trong đó, đối với các QH do đơn vị tư vấn lập tập trung vào việc xây dựng QH điều chỉnh ranh giới, QH sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, QH các điểm dân cư nông thôn; định hướng phát triển các khu vực sản xuất nông nghiệp, TTCN, thương mại dịch vụ; định hướng phát triển không gian toàn xã… Các QH được lập dựa trên cơ sở QH của các xã, QH vùng huyện để đưa ra định hướng phát triển, QH chung xây dựng các xã đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2040 đảm bảo phù hợp với thực tế của các đơn vị.

Đơn vị tư vấn thuyết trình các QH chung xây dựng xã

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị tư vấn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để hoàn chỉnh QH chung xây dựng đối với các xã.

Trên cơ sở thuyết trình QH của đơn vị tư vấn, ý kiến tham gia của các xã và các cơ quan liên quan, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu, tiếp tục cho rà soát lại đối với các QH chung xây dựng các xã để cập nhật, bổ sung các QH đã có, các QH vùng và QH của các ngành đảm bảo đầy đủ; cho điều chỉnh, cập nhật các thông tin còn thiếu, chưa chính xác và bổ sung thêm các căn cứ pháp lý vào các QH. Đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát lại các nội dung trong QH chung của các xã để cập nhật đầy đủ ý kiến tham gia của các đơn vị. Các xã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để cập nhật đầy đủ các thông tin cho phù hợp, chính xác. Phòng KT-HT huyện phối hợp với tư vấn để hoàn thành QH chung xây dựng xã theo kế hoạch.

Quốc Nghị