Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tuyên dương điển hình tiên tiến Thị trấn Đầm Hà, giai đoạn 2015-2020

Sáng ngày 25/2, UBND Thị trấn Đầm Hà tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, Thị trấn Đầm Hà đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước được đổi mới về nội dung, tiêu chuẩn và phương thức thực hiện, gắn với việc “Học tập làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  kết quả cụ thể được thể hiện rõ trên tất các lĩnh vực, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế -xã hội đến nay đều đạt và vượt  mục tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VII đề ra. Sản xuất Tiểu thủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân 16,86%/năm. Thị trấn đã chủ động tiếp nhận cơ chế hỗ trợ của huyện thu hút các nghề thủ công nhằm tạo việc làm cho lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất. Các ngành thương mại – dịch vụ có bước phát triển về quy mô, chất lượng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 17,95%/năm. Giá trị xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng với tốc độ tăng bình quân đạt 5%/năm. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, có nhiều cố gắng. Việc thực hiện các chính sách xã hội, khu phố văn hoá, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn, công tác dân số, gia đình và trẻ em, công tác đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành giáo dục phát động đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng được quan tâm, hoạt động hiệu quả.

Giao lưu, tọa đàm cùng các điển hình tiên tiến tiêu biểu

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Thị trấn đã tổ chức phát động phong trào “Thi đua phát huy nội lực, lao động sáng tạo xây dựng thị trấn Đầm Hà giàu đẹp văn minh” và phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Đầm Hà và 30 năm tái lập thị trấn Đầm Hà”. Hàng năm xây dựng kiện toàn, củng cố Hội đồng thi đua – khen thưởng.  Hiện, hội đồng thi đua, khen thưởng thị trấn được kiện toàn 14 đồng chí và phân công cụ thể cho từng thành viên. Ngoài việc khen thưởng động viên thường xuyên, thị trấn đã chú ý khen thưởng đột xuất, nhân rộng những gương cá nhân điển hình đang công tác tại các khu phố; những hộ sản xuất kinh doanh giỏi…

Để các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả cao, trong giai đoạn mới 2020- 2025, Thị trấn Đầm Hà tập trung thực hiện các phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thi đua – khen thưởng; Biểu dương khen thưởng kịp thời những gương “người tốt, việc tốt”, những nhân tố, mô hình mới…

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 của thị trấn Đầm Hà đã được biểu dương, khen thưởng.

                                                                CTV.Minh Hải