Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Ngày 20/10, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư; Chương trình hành động số 11, 12, 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Nghị quyết số 05-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

10 năm qua, huyện Đầm Hà đã tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận, quy định có liên quan đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu quả, đạt kết quả tích cực. Huyện đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, ban hành các văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện;  phân công các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách theo dõi địa bàn cơ sở, hàng tháng tham gia sinh hoạt ở các chi bộ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; xây dựng, củng cố, sắp xếp, hoàn thiện các loại hình tổ chức đảng, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc trên cơ sở cụ thể hóa về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn, hoàn thiện tổ chức đảng ở các thôn, bản, khu phố; đồng thời sắp xếp lại tổ chức đảng ở một số cơ quan, đơn vị đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức tương ứng của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với những nơi có tính đặc thù, đảm bảo tạo sự thống nhất chung, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm xây dựng chi bộ ở những nơi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng được tăng cường. Đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ ngày càng được tiêu chuẩn hóa, nâng cao về chất lượng. Vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu thông qua việc thực hiện nhất thể hóa một số chức danh được phát huy. Tinh thần, thái độ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị đảng viên được quan tâm có chiều sâu. Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tăng từ 1.290  (năm 2010) lên 2.268 đảng viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 35 chi, đảng bộ cơ sở, 149 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến năm 2012, trên địa bàn huyện không còn thôn, bản trắng tổ chức Đảng. Hàng năm, có trên 50% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên, không có chi bộ yếu kém. Những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong 10 năm qua đã có tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010- 2015 và 2015- 2020.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả với tâm thế mới, quyết tâm cao. Do đó, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục bám sát các chủ trương, kế hoạch, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa các giải pháp thực hiện; tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua những khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chính quyền cần làm tốt hơn nữa công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chương trình, quy định, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện đảm bảo theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tăng cường phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo phù hợp với tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương và các chương trình hành động của tỉnh, huyện trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thống nhất, phát huy vai trò của từng thành viên trong cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; lựa chọn những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, kết nạp Đảng; triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị 01 về tiếp tục triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, chú trọng giám sát thường xuyên, liên tục, lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm gắn với những chủ trương mới, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến ý kiến, phản ánh của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2016 – 2020)Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2010 – 2020Khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2010 – 2020

Các đồng chí lãnh đạo Huyện trao Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân là Bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tặng Bằng khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2016 – 2020), 11 cá nhân là Bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Huyện ủy Đầm Hà khen thưởng cho 6 chi, đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ trực thuộc, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoan 2010 – 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triển, triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/HU ngày 20/9/2021 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 11-CTr/HU ngày 17/9/2021 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh “về phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 20/9/2021 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh “về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 5/10/2021 của BTV Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07 ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 86-KH/HU ngày 6/9/2021 của BTV Huyện ủy “về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 4/10/2021 của BTV Huyện ủy về nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện Đầm Hà giai đoạn 2021 – 2025.

Thanh Nga –  Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)