Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tỉnh ủy Quảng Ninh quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sáng 28/10, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị được truyền trực tuyến tại 231 điểm cầu với trên 23.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, chỉ đạo, trực tiếp truyền đạt Nghị quyết.
Tại huyện Đầm Hà, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đã quán triệt những nội dung trọng tâm, điểm mới về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 20 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, 727 tổ chức cơ sở đảng và 5.045 chi bộ trực thuộc. Đặc biệt, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (từ ngày 25-27/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã diễn ra trong không khí “Đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới – phát triển” với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ tỉnh. Đại hội tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đại hội lựa chọn và bầu chỉ một lần theo Điều lệ Đảng với tỷ lệ tín nhiệm cao được một tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ XV của Đảng bộ tỉnh, gồm 53 đồng chí, trong đó tái cử 42 đồng chí, tham gia lần đầu 11 đồng chí. Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong tổng số 17 đồng chí được đề cử (số dư 13,33%). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và 2 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV với 53/53 số phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã quán triệt những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XV. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Đó là, đến năm 2030, xây dựng phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế. Đại hội khẳng định tiếp tục kế thừa, phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ tình, phương thức phát triển của nhiệm kỳ 2010 – 2015,  2015 – 2020 thể hiện trong Thông báo số 108-TB/TW của Bộ Chính trị, 7 quy hoạch chiến lược; thể hiện tại 3/4 quan điểm, định hướng phát triển (phát triển dựa vào nguồn nhân lực; chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; kiên trì thực hiện tổ chức không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều và hai mũi đột phá)…

Đại hội đã nhận định rõ mâu thuẫn, thách thức cũng như những thời cơ, vận hội trong giai đoạn mới để Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Từ đó, xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020 – 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, Đại hội thống nhất cao 19 chỉ tiêu đến năm 2025, trong đó về xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu, về kinh tế có 7 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường. Tỉnh Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước đưa vào Nghị quyết đại hội chỉ tiêu: Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển, 3 khâu đột phá, 4 quan điểm giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt chuyên đề về lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội xác định thì có 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và được xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai. Đó là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí khẳng định, việc chú trọng triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nguyên nhân then chốt để tỉnh Quảng Ninh đạt được những thành quả trong phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả, Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15 chỉ tiêu quan trọng trên 17 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời, chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể, chủ yếu. Trong đó, đồng chí đặc biệt lưu ý đến nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, ổn định, kế thừa, đổi mới và phát triển. Song song, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ; tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động…

Cùng với đó, tập trung xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với 4 nhiệm vụ giải pháp cụ thể: Nâng cao năng lực thực thi pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực; Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của ủy ban nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh; Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp. Quảng Ninh phấn đấu chậm nhất đến năm 2023, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức; xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các thiết chế tư pháp nghiêm minh, dễ tiếp cận. Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã quán triệt tới các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh chuyên đề các chương trình về công tác đảm bảo vững chắc QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã quán triệt chuyên đề phát triển KT-XH nhanh, bền vững (2020-2025). Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, khẳng định: Kế thừa, phát huy thành tựu chung của đất nước và của tỉnh sau gần 35 năm đổi mới, tiếp nối đà tăng trưởng và phát triển sáng tạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII (2010 – 2015) của Đảng bộ, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên mọi phương diện. Trong đó, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; đưa Quảng Ninh trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Đồng chí đã quán triệt tới toàn thể các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về những thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời, nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững giai đoạn 2020 – 2025.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, trước ngày 15/11, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và chương trình hành động tới các cán bộ, đảng viên. Đảng viên phải viết thu hoạch, đăng ký cam kết kế hoạch thực hiện của cá nhân đối với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

                                               Ảnh Mai Thắm (tin theo Báo Quảng Ninh)