Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngày 16/8/2019, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Trong 8 tháng năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các nhiệm vụ chính trị của BCH, BTV, thường trực Huyện ủy giao, Ban Tuyên giáo đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, chủ động, kịp thời nắm bắt, đề xuất các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đảng; tham mưu BTV Huyện ủy duy trì đều đặn Hội nghị Báo cáo viên cấp huyện và cấp cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy; thường xuyên tham mưu tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết qua đường truyền trực tuyến. Công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai thường xuyên theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng nội dung; quan tâm sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực Khoa giáo; kịp thời tham mưu BTV Huyện ủy ban hành Quyết định về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, hoạt động của Ban chỉ đạo 35 được triển khai, kịp thời nắm bắt, phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định.

Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những cố gắng và kết quả mà Ban Tuyên giáo đã đạt được trong tời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; quan tâm hơn đến việc xác định vai trò, vị trí của Ban Tuyên giáo, thường xuyên cập nhật, nắm và xử lý thông tin để việc tham mưu được tốt hơn và sát với thực tiễn; cần định hướng việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết cho cơ sở; có sự kết phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, UBND huyện để việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên để việc chuyển tải thông tin đến cơ sở đạt kết quả tốt nhất; đối với các lớp bồi dưỡng chính trị cần phải có sự đổi mới về nội dung truyền tải thông qua việc đưa các chuyên đề mới vào giảng dạy để tạo sự hấp dẫn cho học viên. Đối với công tác thông tin, tuyên truyền cần nâng cao chất lượng các tin, bài trên các trang thông tin của huyện; nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên, rà soát ban hành các quy chế phối hợp cho phù hợp. Về định hướng dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt tình hình cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn cần xác định công tác tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà