Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy

Ngày 22/7/2019, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, tham mưu cho BCH, BTV Huyện ủy sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác dân vận; đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận; phối hợp với UBND huyện triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” và thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác năm; tham mưu cho BCĐ quy chế dân chủ cơ sở huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”; phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Phối hợp với Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện xây dựng thôn Bình Nguyên, thôn Làng Ngang xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Phối hợp với Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy thực hiện 1 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 14/4/2015 (Đề án 25) gắn với quản lý, rèn luyện đảng viên và công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên. Công tác dân vận chính quyền được triển khai thực hiện có hiệu quả…

Lãnh đạo Ban Dân vận báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm

Đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy cần quan tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp với Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra đối với công tác dân vận; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và tình hình người lao động đang làm việc tại các công ty, các khu công nghiệp trong và ngoài huyện; quan tâm đánh giá mô hình “Dân vận khéo” và quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với Cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội huyện và HĐND huyện nâng cao chất lượng các cuộc giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà