Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban với chi bộ Khối đơn vị sự nghiệp huyện

Ngày 9/11/2023, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban với chi bộ Khối đơn vị sự nghiệp huyện để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, toàn huyện có 08 chi bộ khối các đơn vị sự nghiệp với 98 đảng viên. Năm 2023, các Chi bộ khối các đơn vị sự nghiệp đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch đề ra. Làm tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; các đồng chí đảng viên là cán bộ, viên chức, người lao động trên từng vị trí công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; nội bộ đoàn kết, phát huy quy chế dân chủ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Quan tâm đến công tác lãnh đạo các đoàn thể.

Các chi bộ tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các chi bộ khối các đơn vị sự nghiệp đã thảo luận, tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung như: Cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, phê duyệt phương án tự chủ, công tác trồng rừng, khai thác rừng đã đấu giá, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, công tác sinh hoạt chi bộ, triển khai Nghị quyết của cấp trên…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các chi bộ cần tập trung rà soát để cập nhật, bổ sung các quy định mới vào các quy chế làm việc, quy định của chi bộ và cơ quan. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, triển khai Chỉ thị, NQ của cấp trên; công tác quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để hoàn thành công tác kiểm tra giám sát của năm 2023 và nội dung cho chương trình công tác năm 2024. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, cho bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị và chỉ đạo của cấp trên. Kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm 2023  và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024. Thực hiện tốt, đúng quy định công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cuối năm đối với cán bộ, vên chức, đảng viên. Tập trung triển khai tốt đề án tự chủ đã được phê duyệt và các phương án tự chủ tài chính đối với các đơn vị chưa được phê duyệt đề án tự chủ. Triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện chủ đề công tác năm của huyện về thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao đời sống nhân dân. Các chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. UBND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ các chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp ủy và báo cáo tiến độ, đề xuất những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện.

Quốc Nghị