Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thị trấn Đầm Hà: Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17/5, Đảng ủy Thị trấn Đầm Hà đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới” gắn với thực hiện chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng GD&ĐT; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”.

Đồng chí Tô Xuân Lợi – Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đầm Hà phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị sinh hoạt, các đảng viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới; việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng giáo dục – đào tạo; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” và thực hiện NQ số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững”; kết quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển con người Việt Nam trên địa bàn thị trấn Đầm Hà. Đồng thời thảo luận, trao đổi về các giải pháp vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người; xây dựng văn hóa trong Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong thời gian tới.

  

Các đồng chí đảng viên tham gia ý kiến tại hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)