Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả kiểm điểm theo Kết luận số 01/KL-TTr ngày 15/1/2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 9/5/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lí tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Phương án quản lí đất sau giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư công; Kế hoạch triển khai Đề án trồng cây ăn quả năm 2024.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: đối với Báo cáo kết quả kiểm điểm theo Kết luận số 01/KL-TTr ngày 15/1/2024 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban thường vụ để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; UBKT Huyện ủy tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng báo cáo theo đúng yêu cầu. Trong đó, tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, việc tổ chức triển khai thực hiện của các chủ thể có liên quan; những nội dung rút ra sau kiểm điểm; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định có liên quan đến quản lí Nhà nước về đất đai; những nội dung kiến nghị. Đối với Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 9/5/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lí tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, về đặc điểm tình hình cần nêu rõ những thuận lợi, khó khăn tác động đến nội dung báo cáo; làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt, việc cụ thể hóa các văn bản của các cấp ủy, chính quyền. Kiểm đếm các thông báo kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra. Đánh giá kết quả thực hiện liên quan đến hoạt động quản lí Nhà nước về khoáng sản, cát, đá, sỏi, sét, đất san lấp cần bám vào thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định và phân cấp, ủy quyền của cấp trên; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị. Đối với phương án quản lí đất sau giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư công, rà soát lại việc thực hiện các thông báo kết luận của cấp ủy có liên quan. UBND huyện tiếp thu, cập nhật chính xác số liệu, thông tin; hoàn thiện phương án. Trong đó, tập trung hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đóng cửa mỏ và hoàn nguyên môi trường theo quy định; rà soát việc thực hiện trách nhiệm của các chủ thể theo; đôn đốc các chủ thể có liên quan; hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định để đưa vào quản lí; bổ sung kiến nghị, giải pháp. Xác định ranh giới bàn giao quản lí theo quy định. Các khu vực đất đã có quy hoạch chi tiết thúc đẩy thu hút đầu tư. Đối với Kế hoạch triển khai Đề án trồng cây ăn quả năm 2024, UBND huyện chỉ đạo bổ sung, xây dựng hoàn thiện kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả; rà soạt lại diện tích đất trồng cây ăn quả, đất trồng cây hàng năm. Các xã, phòng chuyên môn, hội nông dân, các đoàn thể tiếp tục vào cuộc triển khai tích cực; tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tham mưu cơ chế hỗ trợ hạ tầng cho các HTX nông nghiệp, cơ chế hỗ trợ thúc đẩy các mô hình phát triển nông nghiệp sạch gắn với đề án trồng cây ăn quả tập trung và thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thi tuyển thiết kế bức phù điêu Quảng trường 28/1; Đề án Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029; công tác tổ chức, cán bộ; cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND huyện; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạn phúc”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới việc học tập lí luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân:; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp, người dân; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo các nội dung trình kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 20) HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)