Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ngày 20/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 9/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV.

Quảng Ninh có số lượng di sản văn hóa lớn, phong phú, đa dạng, đặc sắc với 632 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Bên cạnh những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, con người Quảng Ninh cũng được biết đến với nhiều giá trị đặc trưng được hun đúc, hình thành qua nhiều thế hệ, một trong những giá trị đó là tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”. Trên cơ sở xác định rõ các tiềm năng, cơ hội và những lợi thế khác biệt của văn hóa, con người, trong đó xác định văn hóa, con người là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội; là nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh, năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11 với 11 mục tiêu, thời gian thực hiện đến năm 2021.

Sau 3 năm thực hiện, đến nay, có 6 mục tiêu hoàn thành về tiến độ. Cụ thể, 100% các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, từng bước loại bỏ các hủ tục lạc hậu. 100% các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng và thực hiện tốt quy định cụ thể về văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương. 100% các khu dân cư có và thực hiện tốt hương ước, quy ước nếp sống văn minh phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tuân thủ quy định của pháp luật. 100% công chức nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện ở khu vực đô thị dưới 50 tuổi có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và áp dụng kỹ năng tin học vào xử lý công việc trực tiếp. 100% thanh, thiếu nhi trong các trường học được giáo dục về giá trị lịch sử – văn hóa truyền thống Quảng Ninh, kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử. Quảng Ninh cũng giữ vững vị trí trong nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người.

Để có được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện việc bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc của Quảng Ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội; giữ gìn gắn với khai thác các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ được hình thành; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; duy trì thường xuyên các sự kiện văn hóa đối ngoại, góp phần quảng bá văn hóa tới bạn bè và cộng đồng quốc tế; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy về học và làm theo Bác; huy động và sử dụng các nguồn lực của nhà nước và xã hội để xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững được triển khai, sử dụng có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện văn hóa công sở và học tập, rèn luyện, tu dưỡng…

Hội nghị được truyền trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Qua đó, đã có những tác động tích cực và tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh ta trong thời gian qua và trong hơn 500 ngày qua chống giặc Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ một số yếu kém, cần quan tâm nhiều hơn, đó là một số nội dung còn chậm triển khai hoặc triển khai chưa rõ nét, quyết liệt. Đời sống đạo đức, lối sống xã hội, nhất là trong một bộ phận thanh thiếu niên có phần xuống cấp. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu. Một số thiết chế văn hóa thể thao được đầu tư nhưng mô hình quản lý và sự phát huy hiệu quả sau đầu tư còn rất mức độ. Những tác phẩm văn học nghệ thuật đủ tầm cả về giá trị tư tưởng và nghệ thuật vẫn còn thiếu. Trên cơ sở kết quả hội nghị hôm nay, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành kết luận về điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm chỉ tiêu, mục tiêu, biện pháp cho phù hợp với tình hình mới, nhất là kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh và tình hình thực tiễn.

Nhấn mạnh đến các nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh. Dựa trên quan điểm được xác định trong Đại hội XIII của Đảng và 3 khâu đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh xác định: Văn hóa tiếp tục là một tiêu chí trong xây dựng các nghị quyết, một tiêu chuẩn trong đánh giá thực thi các nghị quyết và là một thước đo năng lực lãnh đạo và trình độ tổ chức thực tiễn của các cấp ủy và chính quyền các cấp. Mỗi quyết sách của tỉnh, của từng địa phương phải đảm bảo mức tăng trưởng thu nhập của người dân được nâng lên, mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần tương ứng với sự phát triển. Chú trọng đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc huy động các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa, gắn với quảng bá hình ảnh các di tích. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước. Trong đó, phải coi trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý, đội ngũ làm văn hóa nghệ thuật. Trong quy hoạch đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp phải dành không gian công cộng, không gian văn hóa cho nhân dân được thụ hưởng phúc lợi văn hóa. Tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hoá, tương xứng với tăng trưởng kinh tế, nhất là đối với khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thường xuyên rà soát, bổ sung; xây dựng cơ chế, chính sách kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh. Đổi mới cơ chế quản lý để phát huy tối đa hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể thao. Tiếp tục phát huy giá trị bản địa sản phẩm qua mô hình OCOP, phải xem các sản phẩm OCOP là sản phẩm văn hóa để từ đó đầu tư nâng cao hơn tính chuyên nghiệp cho các sản phẩm OCOP. Tập trung xây dựng con người Quảng Ninh phát triển toàn diện trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đặc trưng của con người Quảng Ninh là năng động – sáng tạo – hào sảng – lành mạnh – văn minh – thân thiện; tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật; tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tuyên truyền giáo dục ý thức văn minh sinh thái cho người dân của tỉnh, du khách tạo lập, hình thành lối sống thân thiện với môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hoá lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn – ổn định- phát triển trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh tế. Cụ thể đối với văn hóa trong chính trị, phải coi trọng văn hóa nêu gương, tăng cường dân chủ, kỷ cương; công khai, minh bạch; thực hành sâu, rộng văn hóa tự phê bình và phê bình trong Đảng; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức trong lãnh đạo và quản lý, nhất là xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Đối với văn hóa trong bộ máy nhà nước, phải xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với văn hóa trong các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, thực hiện hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong lĩnh vực kinh tế, kiên trì thực hiện mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững gắn với đảm bảo văn hóa để văn hóa trở thành động lực tăng trưởng. Trong cơ quan doanh nghiệp, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội. Trong lĩnh vực tôn giáo, phát huy các yếu tố tích cực, các giá trị nhân văn, nhân đạo, tiến bộ trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá vừa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi chính đáng của nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch dịch vụ để các sự kiện văn hóa lễ hội trở thành sự kiện hàng đầu thu hút du khách. Quan tâm vai trò của văn học, nghệ thuật và Hội văn học nghệ thuật trong việc tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, tương xứng với tầm vóc của tỉnh và đất nước; củng cố tổ chức bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh thành tập đoàn truyền thông mạnh; phát huy vai trò của phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong việc quảng bá giá trị văn hóa con người Quảng Ninh. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, công nghiệp thời trang dựa trên nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao. Chủ động hội nhập quốc tế về văn hoá, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Tin: theo Báo Quảng Ninh Ảnh: Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)