Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Quy định, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và huyện

Ngày 11/3, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, Quy định, Nghị quyết, Chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh và huyện. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Nghị quyết số 12 của BCH Đảng bộ huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Chương trình hành động số 13-CTr ngày 26/1/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; Chỉ thị số 13-CT/HU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 21/1/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ huyện về phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm nông – lâm – thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 6/1/2022 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 7/1/2022 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo công tác an ninh, trật tự năm 2022.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: ngay sau hội nghị, các chi, đảng bộ cần tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, đối với Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát lại đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố; chuẩn bị tốt về nhân sự; đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận cao trong nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)