Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ngành Tuyên giáo huyện Đầm Hà 90 năm một chặng đường vẻ vang

Cách đây 90 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã phát hành tài liệu mang tên “Ngày Quốc tế đỏ mồng 1/8”, lên án chiến tranh đế quốc; kêu gọi, cổ vũ mạnh mẽ giai cấp công nhân và nhân dân lao động đứng  lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ hoà bình. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, phát triển của công tác Tuyên giáo; khẳng định vai trò, tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Cùng với công tác Tuyên giáo của Đảng, công tác Tuyên giáo huyện Đầm Hà luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Trong mỗi chặng đường lịch sử, từ những ngày đầu cách mạng đến thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đều ghi lại những dấu ấn, những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo .

Đặc biệt, từ khi tái lập huyện đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, ngành Tuyên giáo huyện Đầm Hà không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Với phương châm “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”, Ngành Tuyên giáo huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Trong đó bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị địa phương để định hướng thông tin, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, hoạt động giáo dục truyền thống, nắm bắt dư luận xã hội. Hàng tháng hoặc đột xuất, trên cơ sở định hướng của Trung ương,  của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của huyện, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán  triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cụ thể hóa Chương trình hành động của cấp ủy triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, phối hợp với  các cơ quan, ban đảng, văn phòng huyện ủy và các ngành liên quan tham mưu giúp cấp uỷ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên; chủ động bám sát thực tiễn, xem xét, nắm bắt tình hình tư tưởng, phân tích dư luận bằng nhiều kênh khác nhau như: điều tra dư luận xã hội, tổ chức các cuộc tiếp xúc, tọa đàm, đối thoại với nhân dân từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh về tư tưởng ngay từ cơ sở. Công tác định hướng, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy thường xuyên quan tâm. Nội dung có sự đổi mới, lựa chọn kỹ, xác định rõ trọng tâm, trong điểm. Hình thức tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh việc chủ động tiếp nhận thông tin từ Trung ương, tỉnh; duy trì tốt việc tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng, hội nghị báo cáo viên định kỳ, Ngành Tuyên giáo huyện còn thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền mở các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng, nêu gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên soạn, phát hành trên 300 cuốn tổng hợp tình hình cho các chi, đảng bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm tài liệu tuyên truyền, với nội dung đa dạng về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, của tỉnh, huyện trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện chủ đề công tác hàng năm; tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện; Nghị quyết số 23- NQ/HU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện” đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà “Đoàn kết, sáng tạo, tự tin, thân thiện”; vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường … Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phối hợp tổ chức phổ biến, tuyên truyền thông qua các hình thức tổ chức Hội nghị chuyên đề, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, họp thôn bản, khu phố… kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội; góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói chuyện, truyền đạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ngành tuyên giáo huyện Đầm Hà đã chủ động bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện tham mưu cho các cấp ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) huyện và cơ sở. Chủ động nắm bắt, nghiên cứu, dự báo tình hình tư tửơng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có những biện pháp phù hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký  Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ cộng tác tác viên đã thường xuyên nêu cao tinh thần, trách nhiêm, phát huy hiệu quả của hệ thống mạng xã hội; thành lập và duy trì các kênh thông tin để kịp thời chia sẻ những thông tin tích cực, gương tốt, việc tốt, đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch.  Đến nay, 100% các thành viên BCĐ 35 và Tổ Thư ký BCĐ 35 huyện và 9/9 xã, thị trấn đều xây dựng các tài khoản, trang, nhóm trên internet. Bình quân mỗi năm có gần hàng nghìn bài viết và hàng chục nghìn lượt tương tác tích tích cực.. đã kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy coi trọng và thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Hàng năm Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã phối, kết hợp với Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, các ban đảng Huyện ủy, MTTQ, các tổ chức đoàn thể huyện và các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh cho trên hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập. Trong đó mỗi năm có từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 2 đến 3 lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới, 2 đến 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư và cấp ủy viên cơ sở, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên…Cùng với đó, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên được kiện toàn thống nhất từ huyện đến cơ sở, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tinh thông, nhanh nhạy, sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học, đảm nhiệm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, trực tiếp là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Hiện nay, toàn huyện có 2 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, 30 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, 137 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở. 9/9 đảng bộ xã, thị trấn đã kiện toàn, thành lập Ban Tuyên giáo cơ sở, trong đó, xác định mỗi đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và trưởng đoàn thể ở cơ sở là một báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể cũng đã thành lập được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn.

Công tác biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cũng được quan tâm thực hiện. Đến nay 100% Đảng bộ các xã, thị trấn đã hoàn thành việc biên tập, biên soạn lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1945 – 2010. Đảng bộ huyện đã biên soạn và xuất bản nhiều ấn phẩm có giá trị làm tài liệu tra cứu cho các thế hệ như: Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945 – 2005; lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà giai đoạn 2001 – 2020; lịch sử truyên thống 70 năm huyện Đầm Hà (1946 – 2016); lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang huyện; kỷ yếu các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và ấn phẩm khác như:  Đầm Hà xưa  và nay; Đầm Hà 10 năm đổi mới và phát triển; Những đổi thay trên quê hương Đầm Hà; Đảng bộ Huyện Đầm Hà 70 năm xây dựng và phát triển… Hoạt động văn hóa – văn nghệ, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề xây dựng Đảng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tìm hiểu 90 năm – vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam, 70 năm lịch sử Đảng bộ huyện Đầm Hà được triển khai hiệu quả. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ; tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện. Đặc biệt năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, mặc dù trong điều kiện tác động ảnh hưởng của đại dịch covid – 19, Ngành Tuyên giáo huyện đã chủ động phối hợp tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và huyện Đầm Hà hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn huyện, đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những kết quả đã đạt được trong công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng, giữ vững ổn định chính trị; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua lao động sản xuất; tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ( 2015 – 2020) đạt 14,17%. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kinh tế nông thôn phát triển nhanh. Điều kiện sống, sinh hoạt của người dân tăng cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.620 USD. Trên địa bàn huyện đã thu hút được nhiều dự án lớn, hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng liên kết theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đầm Hà là huyện duy nhất cung cấp giống tôm sạch bệnh và giống cá biển, nhuyễn thể cho nuôi trồng thủy sản bằng nguồn tại chỗ ra thị trường khu vực. Cùng với đó, tư duy, nhận thức về công tác giảm nghèo có sự chuyển biến rõ rệt. Nhân dân đã tích cực, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tăng cường đầu tư thâm canh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; năng động, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Nhiều hộ đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,32%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể; chỉ đạo, phối hợp với hệ thống ban tuyên giáo cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình, lựa chọn những tấm gương điển hình để biểu dương, nhân rộng trong nhân dân. Nhờ đó, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo được sự đồng thuận cao và tham gia tích cực của toàn xã hội. Nhân dân phát huy vai trò chủ thể, hăng hái tham gia hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 8/8 xã  hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện đang tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nhân dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ Quốc”, “bảo vệ môi trường”, “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh .v.v. Đến nay, toàn huyện đã có 70% xã có nhà văn hóa xã; 50% nhà văn hóa thôn, bản, khu phố đạt chuẩn theo quy định; 66/76 thôn, bản, khu phố được công nhận đạt danh hiệu thôn, bản, khu phố văn hóa; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,8%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo huyện cùng với các ban Đảng chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua đó đã chấn chỉnh, ngăn ngừa, khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém trong Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nhiều năm liền Ban Tuyên giáo huyện ủy được công nhận là tập thể lao động xuât sắc, cơ quan văn hóa, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen của Ủy banh nhân dân tỉnh, huyện và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát huy truyền thống của mình, cùng với những kinh nghiệm và bài học quý giá trong chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, tin tưởng rằng, ngành tuyên giáo huyện Đầm Hà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng giàu đẹp.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)