Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kỳ vọng và niềm tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Là một hội viên Cựu chiến binh Việt Nam, những ngày gần đây, tôi rất quan tâm theo dõi tình hình công tác chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bởi đây là một sự kiện chính trị trọng đại liên quan đến vận mệnh của đất nước.

Tôi mong muốn và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn để đưa đất nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp hiện đại, nông nghiệp tiên tiến, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Nước ta sớm đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Một điều mà bản thân tôi cũng như các thế hệ Cựu chiến binh của huyện đều rất quan tâm và mong đợi Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị những đồng chí có tư chất của người cộng sản, có năng lực, có tâm, có tầm, không cơ hội, vụ lợi, nói đi đôi với làm, biết thương dân, đồng cam cộng khổ với nhân dân.

Tôi tin tưởng Đại hội Đảng lần này sẽ thành công tốt đẹp. Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước ta vững bước trên con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

                                                                                  Đức Huệ (TTVH)