Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Huyên Đầm Hà thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Đầm Hà, gồm 12 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội – Trưởng ban; Trưởng phòng LĐ,TB&XH – Phó Trưởng ban Thường trực; Trưởng phòng Y tế – Phó Trưởng ban; Giám đốc BHXH huyện – Phó Trưởng ban và 8 thành viên là Lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng mời đại diện Lãnh đạo của 6 cơ quan, hội, đoàn thể của huyện tham gia làm thành viên.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp UBND huyện trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lồng ghép các chương trình, nguồn lực để thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

Về tổ chức và hoạt động của BCĐ: Trưởng BCĐ huyện chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của BCĐ; Trưởng BCĐ huyện sử dụng con dấu của UBND huyện, các Phó Trưởng ban chỉ đạo sử dụng chung con dấu của cơ quan mình trực tiếp phụ trách đối với các văn bản chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các thành viên BCĐ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của BCĐ, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ các nhiệm vụ được phân công.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn huyện./.

Việt Tân (BHXH Đầm Hà)