Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Ngày 5/8, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đã chủ trì cuộc họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận về dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đề cương báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; dự thảo kế hoạch xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu đã cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch và đề cương báo cáo; đồng thời đóng góp một số ý kiến liên quan đến phân công nhiệm vụ cho từng thành viên tiểu ban, điều chỉnh tiêu đề báo cáo, phương châm chỉ đạo Đại hội, một số nội dung, bố cục nhằm xây dựng văn kiện trình Đại hội đảm bảo nội dung, đánh giá đúng tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ có tính đột phá cho nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đề nghị: các đồng chí thành viên trong tiểu ban cần tập trung cao, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thi đua về đích nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Liên quan đến các văn kiện trình Đại hội Đảng, đồng chí Bí thư nhấn mạnh báo cáo chính trị là nội dung quan trọng, thể hiện tính tập trung, tầm nhìn, trí tuệ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Do đó, cần xây dựng trên cơ sở bám sát đề cương văn kiện đại hội của Trung ương, của tỉnh gắn với tổng kết thực tiễn và dự báo trong những năm tiếp theo. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực chất, khách quan trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá kết quả trọng tâm, kết hợp giữa kế thừa và đổi mới; chỉ ra được tần tại, hạn chế, nguyên nhân; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần phải nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá đúng kết quả, bám sát vào quy chế của Ban Chấp hành để kiểm điểm gắn với sự phân công của từng cá nhân. Về tiến độ thực hiện, đồng chí đề nghị trên cơ sở đề cương báo cáo bước 1, các thành viên được phân công cần khẩn trương hoàn thành đề cương chi tiết và tổ chức họp cho ý kiến vào ngày 20/8; hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và tổ chức họp cho ý kiến lần 1 vào 30/10, lần 2 vào ngày 30/11.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)