Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp giao ban lãnh đạo UBND huyện

Ngày 4/6/2021, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong chương trình công tác tháng 6. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH, BTV và Thường trực Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, lĩnh vực cần tiếp tục phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ theo Công văn số 3290/UBND-TH5 ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 202 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường theo Công văn số 3110/TNMT-BVMT ngày 19/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Các ý kiến tập trung vào nội dung sử dụng ngân sách dự phòng, vấn đề KT-XH, tổ chức bộ máy CBCC-VC bên khối chính quyền; nhiệm vụ, quyền hạn của BTV Huyện ủy trong việc cho ý kiến đối với các dự án sử dụng đất, quy hoạch đất đai, dự án, việc sử dụng các nguồn vốn của TW, của tỉnh; việc cho ý kiến của BCH Đảng bộ huyện đối với các quy hoạch xây dựng; việc đăng ký danh mục các công trình từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các xã, thị trấn như: mua xe rác, xây dựng khu lưu trữ rác, xây dựng bãi chôn lấp rác, bể chứa bao gói thực vật…; vấn đề nội quy lao động tại cơ sở doanh nghiệp, dữ liệu khu dân cư, phân cấp quản lý PCCC, cải cách hành chính tư pháp, lĩnh vực phân cấp về biển đảo…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận các nội dung cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện thống nhất với các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH, BTV và Thường trực Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 để đề xuất với BTV, BCH Đảng bộ huyện điều chỉnh cho phù hợp. Đối với các danh mục công trình từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường mà các xã, thị trấn đăng ký, Phòng TN&MT huyện cần rà soát lại để lựa chọn các các trình thực sự cần thiết trước khi gửi tỉnh để đăng ký; cần triển khai ngay việc mua xe rác để kịp thời bổ sung đáp ứng nhu cầu thu gom rác, mở rộng mô hình thu gom, phân loại rác ở xã Quảng Tân, các cơ quan chuyên môn cần thống nhất phương án để xây dựng bãi chôn lấp rác thải cho phù hợp. Đối với phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn cần tiếp tục rà soát lại các văn bản pháp luật liên quan để có đề xuất cụ thể; những lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và sở ngành cần đề xuất phân cấp ủy quyền giao cho huyện; các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch của tỉnh và chuyển về cho cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện tổng hợp hoàn chỉnh để nộp cho Sở Nội vụ theo đúng kế hoạch.

Quốc Nghị – Kim Liên  (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)