Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị truyền thông cộng đồng về thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở

Ngày 6/9/2022, tại huyện Đầm Hà, Sở VH&TT tỉnh đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị truyền thông cộng đồng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước cho đội ngũ công chức văn hóa các xã, thị trấn, trưởng các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được nghe hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở khu dân cư. Quy trình xây dựng, công nhận, sửa đổi, bổ sung, thay thế một bản hương ước, quy ước; thẩm quyền phê duyệt hương ước, quy ước; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện hương ước, quy ước. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”.

Các học viên tham dự hội nghị truyền thông

Thông qua hội nghị truyền thông, giúp các học viên có thêm kinh nghiệm, kiến thức để vân dụng vào hoạt động thực tiễn tại cơ sở một cách hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở; định hướng nội dung tuyên truyền đúng mục đích nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phù hợp với thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Quốc Nghị