Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6

Trong 2 ngày 5-6/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy – HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên BTV Huyện ủy; Nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy qua các thời kỳ; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXV; báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; Bí thư, Phó bí thư, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, thông tin về thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước trong thời gian qua; những định hướng chủ yếu của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đại biểu huyện Đầm Hà tham dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Nội dung các Nghị quyết, Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên và nhân dân biết rõ, thấm nhuần Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, xuyên suốt nhiệm kỳ; đồng thời xây dựng những mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện, phê bình những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái. Đặc biệt, cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đảm bảo khoa học, chặt chẽ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng của Trung ương khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận ở các cấp. Các ban tham mưu của Đảng phải nắm chắc, kịp thời thông tin báo cáo kết quả thực hiện ở các cấp theo từng quý, năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 mới là bước đầu, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí tin tưởng rằng với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như những Nghị quyết, kết luận của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra những thay đổi thực sự, mạnh mẽ trong các lĩnh vực được đề cập tới, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Báo Quảng Ninh.