Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chiều ngày 6/7/2022, huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; NQ số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Dự hội nghị có Thường trực huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện NQ số 18 và NQ số 19 của BCH TW Đảng đã được BTV, BCH Đảng bộ huyện tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Huyện đã xây dựng Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (gọi tắt là Đề án 25); Đề án thành lập, hợp nhất chức năng, nhiệm vụ của 1 số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng; Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố giai đoạn 2019-2021…  để cụ thể hóa việc thực hiện NQ 18 và NQ 19 của BCH TW Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện các NQ

Qua 5 năm, huyện Đầm Hà đã tổ chức triển khai thực hiện NQ số 18 và NQ số 19  đạt được nhiều kết quả: Đối với NQ số 18 huyện đã tập trung triển khai thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát ban đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong huyện, từng bước bố trí, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện; nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; việc tinh giản biên chế được gắn liền với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi thường xuyên. Huyện đã chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 25 gắn với NQ TW 6 (khóa XII), qua đó đã sắp xếp giảm một đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 thôn, bản; giảm 10 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc huyện; giảm 14 đầu mối đơn vị thuộc phòng. Đối với thực hiện NQ số 19, huyện đã cơ bản đạt các mục tiêu NQ đề ra; các mô hình thực hiện đều được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên; việc tinh gọn bộ máy đã tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển; việc tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, người lao động, sáp nhập 1 số đơn vị sự nghiệp được triển khai đạt kết quả, đảm bảo tiến độ…, từ đó khắc phục được 1 số hạn chế, tồn tại; giảm đầu mối, biên chế, góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc từng bước đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị và đội ngũ viên chức. lao động…., sau sắp xếp, hoạt động các đơn vị đi vào nề nếp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện NQ số 18 và 19 của BCH TW Đảng thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc NQ 18, 19 và Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng việc theo dõi, đánh giá kết quả, hiệu quả các mô hình thí điểm bố trí các chức danh kiêm nhiệm. Tiếp tục xây dựng các chương trình hành động, KH để thực hiện các KL, chỉ đạo, đề án của tỉnh có liên quan đến tiếp tục thực hiện NQ số 18 và 19; các cơ quan, đơn vị quan tâm rà soát quy chế, sửa đổi bổ sung, vận hành đảm bảo hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện vấn đề. Tập trung nâng cao chất lượng CB, CC,VC bằng những giải pháp cụ thể. Các đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện tốt công tác trong quản lý tài chính, tài sản, trong quản lý lao động và trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện quy chế dân chủ. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã đề ra trong KH, chương trình hành động thực hiện NQ, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ.

Quốc Nghị