Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh

Sáng ngày 15/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 237 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố với hơn 15.500 đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; báo cáo viên cấp huyện, cấp tỉnh, các chi đảng bộ cơ sở và các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, quán triệt Kết luận số 21-KLTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh – Báo Quảng Ninh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã trực tiếp quán triệt những tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 4 điểm đáng chú ý: Hội nghị Trung ương 4 đã sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới; bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu bật những điểm mới trong Kết luận 21 như: Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyểt liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn. Kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Mục tiêu của Kết luận 21 là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nuớc; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa xây và chống; xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận số 21 cũng đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương, khắc phục khuyết điểm của tập thể, cá nhân ngay tại cơ sở, chi bộ, không để kéo dài, đùn đẩy lên cấp trên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quán triệt một số vấn đề cụ thể hóa trong chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW và việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh; Chỉ thị 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng được bảo đảm từ kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng đến xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Trong đó, cần hướng vào các nhu cầu bức thiết của công nhân, lao động gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, định hình quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bền vững, để làm cơ sở cho bồi dưỡng các nhân tố mới, phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong công nhân.

Thực hiện tinh gọn bộ máy, kiêm nhiệm một số chức danh của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận đã đem lại những hiệu quả rõ rệt bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng, chỉnh đốn các cơ quan của hệ thống chính trị. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra với kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật để phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Dựa vào dân để xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, thắt chặt quan hệ giữa Đảng với nhân dân gắn với hoàn thiện mô hình quản trị địa phương dựa trên tín nhiệm xã hội, hài lòng của người dân gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Phát huy hiệu quả các nguồn lực và động lực cho thúc đẩy phát triển trong chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nghe đồng chí Vũ Quyết Tiến, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, quán triệt Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, quán triệt nội dung về kinh tế – xã hội trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Để thực hiện có kết quả Kết luận, Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết, Chương trình hành động của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp uỷ và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức.

Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ và giải pháp, bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống”, “chống và xây”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán và xử lý nghiêm những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa các công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử của các cơ quan chức năng; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các đoàn thể, của báo chí và công luận.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, tự soi tự sửa để phát huy những cái tốt, điều chỉnh những khiếm khuyết.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời