Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 24/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; Báo cáo kết quả cuộc giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với một số cấp ủy và đảng viên là người đứng đầu về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản đến năm 2025, tầm nhìn 2030; việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Đề án tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Cho ý kiến về các nội dung trên, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: về Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong đó, quan tâm các căn cứ, nguyên tắc, đánh giá rõ những kết quả, điểm mới trong triển khai thực hiện, những khó khăn, kiến nghị; tiếp tục tập trung quán triệt các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là Bí thư cấp ủy thực hiện công khai, thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao trách nhiệm trong việc tự kiểm soát của cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận bản kê khai tài sản thu nhập; rà soát, tham mưu, hướng dẫn kê khai tài sản thu nhập; tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Liên quan đến báo cáo kết quả cuộc giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với một số cấp ủy và đảng viên là người đứng đầu về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản đến năm 2025, tầm nhìn 2030; việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện. UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình, có giải pháp, phân công thực hiện cụ thể; rà soạt lại các chương trình phối hợp giữa MTTQ với UBND huyện và các đơn vị; tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; rà soát lại các quy định có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân là đối tượng giám sát, tham gia phản biện xã hội, tham gia góp ý để có phương thức tiếp cận, tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn. MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến xã, thôn, bản lựa chọn nội dung tổ chức phản biện, tham gia góp ý, đặc biệt là đối với các chính sách liên quan đến người dân, đoàn viên, hội viên. Đối với Đề án tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đầm Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 -2029, bám sát vào chỉ đạo của Huyện ủy; quan tâm chuẩn bị kĩ nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện; phân tích, xây dựng đề án nhân sự cụ thể; tính toán, thống nhất số lượng đại biểu; xây dựng chương trình cụ thể, hợp lí; đổi mới phương thức tiếp cận, tham gia, tổ chức Đại hội.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về Công tác tổ chức, cán bộ; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến nông – lâm – thủy sản trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 137-KH/HU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kiểm điểm việc thực hiện Thông báo Kết luận số 1306 -TB/HU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân công chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ tháng 4/2024; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024; kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ họp BTV Huyện ủy.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)