Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 28/2/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để bàn và cho ý kiến về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 của huyện; Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 huyện có tổng số 47 công trình được đầu với tổng mức đầu tư dự kiến 542.182 triệu đồng, trong đó vốn chương trình 135 bổ sung có 10 công trình, vốn chương trình 135 năm 2019 có 12 công trình, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 12 công trình, vốn chấm điểm có 9 công trình và vốn tỉnh hỗ trợ có 4 công trình; kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 là 269.660,5 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng tài chính, kế hoạch trình bày báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019

Qua nghe nội dung báo cáo, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy đã đóng góp nhiều ý kiến để các hạng mục được đề nghị sửa chữa, nâng cấp và xây mới đảm bảo hợp lý và phù hợp với nguồn vốn sự nghiệp và các mguồn vốn khác; hiệu quả các công trình được đầu tư phải đảm bảo thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận phần nội dung Công tác chuẩn bị đầu tư

Qua nghe báo cáo và tổng hợp các ý kiến phát biểu của Ban thường vụ, kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư huyện ủy đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, xem xét lại để việc phân khai các danh mục rõ ràng, chi tiết; đề nghị các đồng chí Thường vụ phụ trách các xã được đầu tư kiểm tra, khảo sát lại để đảm bảo việc xây dựng các công trình cho hợp lý; UBND huyện kiểm tra lại để việc chọn quỹ đất xây dựng các công trình, dự án cho phù hợp; giao cho HĐND huyện khảo sát, kiểm tra lại việc xây mới, sửa chữa, nâng cấp 12 công trình của giáo dục để có báo cáo đầy đủ, chi tiết, cụ thể; các cơ quan chuyên môn cần hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đối với các công trình, điều chỉnh các danh mục cho phù hợp, thẩm định kỹ các hồ sơ, dự toán thiết kế các công trình để xây dựng cho phù hợp; tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đúng tiến độ, chất lượng các công trình.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức, Nội vụ trình bày Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố năm 2019

Tiếp đó, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố năm 2019. Nội dung Đề án nêu rõ đối với đơn vị hành chính cấp xã đề nghị giữ nguyên 10 đơn vị hành chính cấp xã, đối với đơn vị hành chính cấp thôn sắp xếp, sáp nhập thôn Trại Cao và Trại Dinh của xã Đầm Hà; tách thôn Tân Đức để sáp nhập vào thôn Tân Hòa và thôn Tân Liên của xã Quảng Tân; sáp nhập thôn Tầm Làng và Nà Pá của xã Quảng An.

Về nội dung Đề án này, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy tập trung thảo luận, tham gia ý kiến chưa nên sáp nhập thôn Tầm Làng và Nà Pá của xã Quảng An, nên bầu lại bí thư chi bộ và trưởng thôn khi sáp nhập các thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận phần nội dung Đề án

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban thường vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư huyện ủy đề nghị các cơ quan tham mưu điều chỉnh lại Đề án cho hợp lý, cần cân nhắc kỹ khi triển khai thực hiện Đề án; cần căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh để triển khai thực hiện hợp lý; các cơ quan tham mưu cần đề xuất rõ các phương án, lấy ý kiến cụ  thể từ cơ sở; việc sáp nhập thôn Trại Cao và Trại Dinh của xã Đầm Hà là hợp lý, đề nghị tỉnh giữ nguyên thôn Tầm Làng để xây dựng bản văn hóa phục vụ phát triển du lịch của huyện; thống nhất với ý kiến của các đồng chí trong BTV Huyện ủy là bầu lại bí thư chi bộ, trưởng thôn khi sáp nhập các thôn. Cơ quan tham mưu cần hoàn thiện Đề án trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung ý kiến của BTV Huyện ủy cho hợp lý, phù hợp với thực tế.

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác trong chương trình công tác.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà