Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày 28/3, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện để nghe báo cáo một số nội dung trọng tâm của huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe Báo cáo thực trạng sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực, thương hiệu OCOP tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Đề xuất danh mục và phân bổ chi tiết dự án phát triển sản xuất thuộc chương mục tiêu quốc gia năm 2023; Đề xuất phương án lựa chọn và triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương chi nhánh Quảng Ninh tài trợ.

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đối với nội dung thực trạng sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực, thương hiệu OCOP tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Doanh nghiệp và HTX trên địa bàn đang có nhu cầu về đất đai để hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, đôn đốc tổng hợp, để tham mưu, đề xuất phương án, nội dung thực hiện, lộ trình, mốc thời gian, thẩm quyền, nguồn vốn chi tiết đảm bảo dự án có thể thực hiện được. Giao UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Doanh nghiệp, HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nghiên cứu Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; đồng thời căn cứ tình hình hoạt động sản xuất, nhu cầu của đơn vị, địa phương để rà soát, đăng ký mỗi xã ít nhất 01 dự án liên kết để hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới về UBND huyện trước ngày 30/3/2023.

                                                                          Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)